Search
Close this search box.

10. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ s medzinárodnou účasťou

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha vyhlasujú desiaty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou.

 Obsah a termíny súťaže:

 • Súťažné podklady je potrebné zaslať do septembra 2022
 • Zaslané podnikateľské zámery (PZ) by nemali byť totožné s predmetom podnikania už založenej cvičnej firmy
 • Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do užšieho výberu

Kritériami hodnotenia sú dodržanie zadaných podmienok súťaže a štruktúry PZ, originalita nápadu, výber mena a loga potenciálneho podnikateľského subjektu, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku v rozsahu jednej A4 strany.

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).
 • Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu maximálne 8 strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
 • Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“

Podporné online semináre:

 • V krátkom čase zverejníme termíny plánovaných online seminárov na tému „Ako napísať dobrý podnikateľský zámer“.

Odporúčaná literatúra:

 • Velichová, Ľ., Horecká, G., Horáčková, A., Zámečníková, Z.: Cvičná firma – praktikum. Bratislava: SPN, 2019.
 • Krošláková, M. a kolektív: Podnikanie pre stredné odborné školy. Bratislava: Expol Pedagogika s. r. o., 2018.
 • Srpová , J., Svobodová, I., Skopal, P., Orlík, T. : Podnikateľský plán a strategie, Grada 2016
 • https://www.podnikajte.sk/eshop/vzorove-podnikatelske-plany

Vyhodnotenie súťaže:

 • Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF siov.sk a www.sccf.sk
 • Záverečné vyhlásenie víťazov bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2022

Podrobnejšie informácie nájdete na www.sccf.sk

 

Skip to content