Search
Close this search box.

INT VET Dual

State Vocational Education Institute je partnerom a spolurealizátorom medzinárodného projektu „Národné centrá pre odborné vzdelávanie – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR“, ktorý je v rámci programu ERASMUS+ spolufinancovaný Európskou komisiou. Koordinátorom projektu je  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt je zameraný na podporu riešenia vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v dunajskej oblasti, v kontraste s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl.

Jeho zámerom je prispieť k ďalšej modernizácii systému odborného vzdelávania na Slovensku, a tým poskytnúť impulz aj pre ostatné krajiny dunajského regiónu. Prenos pozitívnych skúseností z Rakúska a Nemecka (Badensko-Würtembersko) by mal byť prínosom k vytvoreniu kompatibilných systémov vzdelávania v podunajskej oblasti.

Projekt je vlajkovým projektom Stratégie Európskej únie pre Dunajskú oblasť. Cieľom projektu je prispieť ku komplexnej reforme systému odborného vzdelávania a prípravy, a to nielen na systémovej úrovni, ale aj analýzou skúseností z pilotných projektov zavádzaných v rámci výrobného sektoru na Slovensku. Zvýšením kvality praktického vyučovania u zamestnávateľa môže projekt prispieť k plneniu stratégii Európa 2020 a Bruggskému komuniké.

Očakávané výsledky projektu:

  1. Podpora reformy systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike.
  2. Vytvorenie návrhu na zriadenie kompetenčného centra pre duálne odborné vzdelávanie zameraného na vzdelávanie učiteľov praktického výcviku a prenos skúseností do ďalších krajín dunajskej oblasti.
  3. Posilnenie podpory a mobilizácia malých a stredných podnikov pre zapojenie do duálneho systému vzdelávania.
  4. Nepretržitá výmenu skúseností v oblasti praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Partneri projektu:

Asociovaní partneri projektu:

Kontakt ŠIOV: Ing. Ladislav Šatka ladislav.satka@siov.sk

Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/national-authorities-for-apprenticeships-introduction-of-elements-dual-vet-slovak-republic/

Skip to content