Search
Close this search box.

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 22 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomosti a zručností

Ilustračná foto – ŠIOV

Je určená  žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Minulý rok nebolo možné pre pandemickú situáciu súťaž realizovať na celoštátnej úrovni. Pripravené zadania však boli  poskytnuté školám, aby si ich žiaci mohli vyskúšať. 

Aktuálny 22. ročník celoštátneho kola súťaže sa realizuje pod gestorstvom Strednej odbornej školy  Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici v termíne 28.- 30. apríla 2021 dištančnou formou. Postúpilo doň 23 žiakov z krajských a školských kôl.

Mladý ekofarmár rozširuje poznanie stredoškolákov, podporuje ich odborné zručnosti a vytvára trvalý vzťah  k poľnohospodárstvu a motiváciu pracovať v ňom. Celá súťaž je presunutá do virtuálneho prostredia. Bude sa realizovať prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Súťažiaci postupne absolvujú päť častí:

  • Dojenie – pri tejto časti žiaci budú hodnotiť správnosť postupu dojenia prostredníctvom ukážok videí z poľnohospodárskej praxe.
  • Test o mlieku – žiaci vyplnia v danom časovom limite online test.
  • Výpočty laboratórnych skúšok – tu žiaci miesto praktickej časti v laboratóriu vypočítajú zadané úlohy v stanovenom čase online.
  • Hodnotenie kvality mlieka – budú zatrieďovať mlieko do tried kvality na základe zadaných údajov.
  • Poznávanie rastlín, osív a krmovín – žiaci určia podľa fotografií.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže. Odbornými partnermi v oblasti tvorby úloh a zadaní a hodnotiteľmi sú profesionálne osobnosti z Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra VÚŽV Nitra  a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.       

             

        

Skip to content