Search
Close this search box.

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 23 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomosti a zručnosti stredoškolákov v agrosektore

Mladý ekofarmár je súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Dva predchádzajúce ročníky sa pre zložitú pandemickú situáciu nezrealizovali prezenčne. V roku 2020 boli školám k dispozícii súťažné zadania na tréning a cvičenie, minulý rok sa konala celoštátna súťaž online pod gestorstvom SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica. 

23. ročník celoštátneho kola súťaže sa na radosť všetkých účastníkov opäť realizuje prezenčne na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre v termíne 11.-12. mája 2022. Do súťaže postúpilo 29 žiakov z krajských a školských kôl. Súťaž žiakom rozširuje poznanie, podporuje odborné zručnosti a vytvára trvalý vzťah k poľnohospodárstvu a chuť profesijne sa uplatniť a pracovať v tomto sektore.

Súťažiaci podľa programu celoštátneho kola postupne absolvujú päť častí súťaže. Dojenie sa uskutoční v paralelnej dojárni s rýchlym odchodom dojníc. Tieto typy dojárni sa označujú aj anglickým pojmom “side by side“. Okrem dojenia budú žiaci hodnotiť tvar vemena, jeho zdravotný stav a čistotu. Ďalšou časťou je test o mlieku, v rámci neho žiaci vyplnia v danom časovom limite test, ktorý sa skladá z 50 otázok. Prvým typom otázok sú otázky so 4 variantami odpovedí, z ktorých si vyberá zakrúžkovaním (môže byť aj viacej správnych odpovedí). V druhom type otázok bude súťažiaci povinný písomnou formou doplniť správne znenie odpovede. Test na súťaž sa zostavuje z otázok vybratých z rôznych okruhov problematík vzťahujúcich sa k laktácii, získavaniu mlieka, chovu dojných zvierat, manipulácii a ošetreniu hnoja, výžive a kŕmeniu a výrobe krmív. Laboratórne skúšky surového kravského mlieka , výpočty laboratórnych skúšok – žiaci v laboratóriu stanovujú kyslosť mlieka titračnou metódou, určujú mernú hmotnosť mlieka, NK-testom dokazujú produkty zápalu vemena v mlieku a budú rozlišovať druhy mlieka na základe konzistencie, farby a vône. Hodnotenie kvality mlieka – žiaci budú degustačnou skúškou určovať mliečne výrobky s rôznou tučnosťou, stanovovať chyby v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka a zatrieďovať mlieka do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka.  Posledná časť súťaže je zameraná na  rastlinnú výrobu. Žiaci v nej budú riešiť príklad zameraný na plánovanie produkcie krmovín a stanovenie množstvo krmiva a poznávať osivá a krmoviny.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor podpory smerovania mládeže plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže. Odbornými partnermi v oblasti tvorby úloh a zadaní a hodnotiteľmi sú profesionálne osobnosti z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra VÚŽV Nitra a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.       

Skip to content