Vyhľadať
Close this search box.

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overila znalosti stredoškolákov

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 49 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilovú dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Organizuje a zabezpečuje ju Integrovaný odborový zväz (IOZ), pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov a ďalšími partnermi. Celoštátne kolo sa realizovalo 6.-7. júna na Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline.  

Súťaž je zameraná na osvojenie si vedomostí v tejto oblasti, ich uplatňovanie v praxi a následne v zamestnaní a je predovšetkým prevenciou pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách. Súťažné otázky pozostávali z okruhu legislatívnej úpravy BOZP, ďalších teoretických a praktických znalostí z danej oblasti, ktoré museli žiaci zvládnuť v predpísanom časovom limite.

Za objektívne posúdenie znalostí súťažiacich bola zodpovedná porota zložená z odborníkov aktívne činných v oblasti BOZP, a to člena Komisie BOZP IOZ, predseda Rady mladých odborárov, zástupcu Konfederácie odborových zväzov SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zástupcu inšpektorátu práce Žilina a odborníka z odboru BOZP zo spoločnosti GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Do celoštátneho kola sa zapojilo 14 stredných odborných škôl s tromi súťažiacimi žiakmi, celkom v počte 42 žiakov, v ktorých pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené IOZ. Svoju šikovnosť preukázali školy z Trnavy, Trenčína, Liptovského Mikuláša,  Banskej  Bystrice, Prievidze, Prešova, Nitry, Žiliny, Košíc, Popradu, Martin – Priekopa, Giraltovce, Krásno nad Kysucou.

Ocenenia stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo:

  1. miesto: Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
  2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
  3. miesto: Stredná odborná škola Prievidza

Ocenenia stredných odborných škôl, ako absolútnych víťazov:

  1. miesto: Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
  2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
  3. miesto: Stredná odborná škola Prievidza

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:

  1. miesto: Macho Matúš (zo Strednej odbornej školy Prievidza)
  2. miesto: Štvarták Jakub (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)
  3. miesto: Štavina Daniel (zo Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica)

Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach v celoštátnom kole získali Ročníkový pohár IOZ, vecné ceny a diplomy. V súťaži škôl získala víťazná škola Putovný pohár IOZ, diplomy a vecné ceny. Tri víťazné školy získali  osobitné ocenenie ŠIOV – „Pohár víťaza riaditeľa ŠIOV Skills Slovakia súťaž BOZP 2024“.

Na súťaž boli prizvaní tiež vzácni hostia a partneri z  KOZ SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Zväzu stavebných podnikateľov, Inšpektorátu práce a ďalší z hospodárskej praxe.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Skip to content