Cieľ súťaže

Predmetom zadania je vytvorenie diela – pamätnej ceny, ktorá má reprezentovať poslanie a základné hodnoty Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). ŠIOV pôsobí ako koordinačná, pedagogicko-poradenská, vzdelávacia, výskumno-vývojová, informačná a odborno-metodická organizácia zameraná na rozvoj odborného vzdelávanie a prípravy, celoživotného vzdelávanie a celoživotného poradenstva v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi vzdelávacími trendami a potrebami trhu práce.

Zhmotnené dielo má predstavovať ideu témy: školstvo, múdrosť, pracovitosť, víťazstvo, talent, odbornosť, spolupráca, a p.

Do súťaže sa môže prihlásiť žiak alebo dvojica žiakov strednej odbornej školy s návrhom riešenia dokumentácie podľa zadania „Pamätná cena“, ktorá bude udeľovaná stredným odborným školám SR za dosiahnuté vynikajúce výsledky. Odovzdávaná bude z rúk riaditeľa inštitútu pri mimoriadnych príležitostiach a výnimočných podujatiach škôl, ktoré školám budú udelené za výsledky v oblasti rozvoja odborného vzdelávanie a prípravy v SR.


Súťažné podmienky

Návrh diela musí obsahovať:
1/ 3D model – 3 x obrázok modelu v prezentačnom výkrese vo formáte A4 orientovanom na výšku (v 3D z rôznych pohľadov), popis modelu a výrobku. Model môžete vytvárať za pomoci 3D CAD programov, alebo ľubovoľného 3D modelovacieho softvéru,  vytvorte 3D návrh a v rámci možností čo najrealistickejšiu vizualizáciu vytvoreného návrhu, alebo návrh diela v prevedení
2/ ručná kresba (skica, náčrt) v prezentačnom výkrese vo formáte A4 s kótovaním orientovanom na výšku s popisom modelu a výrobku.

Zhotovte minimálne 3 obrázky:

 • pohľad zboku, pohľad spredu, prípadne pohľad(y) na zaujímavé/detailné časti podľa vlastného uváženia,
 • pohľad na trojrozmerný objekt (zobrazenie všetkých troch osí s kótovaním),
 • pokiaľ vytvoríte pohľady z 3D modelu (v CAD programe), zobrazte materiál (ako povrchovú úpravu) bez textúr, aby bolo lepšie vidieť rozsah a úroveň detailov,
 • material by mal spĺňať podmienku jednoduchej manipulácie s dielom, trvácnosť, ľahkosť,
 • dielo môže byť s podstavcom alebo bez podstavca, voľne stojace a uchopiteľné do ruky, s priestorom na umiestnenie štítku s textom (spôsobom gravírovania a p.) priamo na diele alebo podstavci,
 • vizualizácia a tvar diela môže odzrkadľovať prvky tradícií s moderným prevedením, tvar môže byť abstraktný alebo konkrétny k predmetnej téme,
 • môžete odovzdať aj viac návrhov, každý model umiestnite zvlášť do samostatného priečinka a nazvite portfólio 1, portfólio 2…

Podmienky účasti

K dokumentácii priložte:

1/ Prihlasovací formulár s údajmi o žiakovi / žiakoch a učiteľovi (škola, adresa školy, meno a priezvisko žiaka/žiakov, ročník štúdia, kontaktné údaje na žiaka a učiteľa (e-mail).
2/ Základnú špecifikáciu položiek pre zhotovenie a výrobu prototypu, jednotkovú cenu.
3/ Prehlásenie autora/autorov, že je jediným pôvodcom návrhu a súvisiacej dokumentácie.
4/ Prehlásenie školy, že sa bude podieľať na zhotovení diela, podľa požiadavky vyhlasovateľa súťaže. Na zhotovení sa môže podieľať aj iná škola, ktorá dielo nevymyslela (partnerská škola) napr. škola duálneho vzdelávania.
Návrh musí byť zhotovený za podmienok určených vyhlasovateľom súťaže.


Kritériá hodnotenia

 • originalita riešenia, estetika,
 • nápaditosť, náročnosť,
 • moderný dizajn, proporcionálna vyváženosť,
 • použitie materiálu,
 • technické prevedenie,
 • splnenie tematiky,
 • praktická zhotoviteľnosť v podmienkach školy,
 • jedným z kritérií výberu môžu byť aj náklady spojené s výrobou.

Súťažné návrhy budú posúdené odbornou hodnotiacou komisiou ŠIOV.


Termín predloženia návrhov

 • odovzdanie grafických návrhov:
  1/ elektronicky na e-mail: vlasta.puchovska@siov.sk,
  2/ DVD nosič vo formáte PDF so zodpovedajúcim rozlíšením na adresu: Štátny inštitút odborného vzdelávanie, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, ozn.: “Súťaž DIELO”
  do 30. apríla 2020
 • výber víťazného návrhu:
  do 29. mája 2020
 • oficiálne vyhlásenie víťazného návrhu,
  1/ formou web stránky ŠIOV
  2/písomnou informáciou zúčastneným školám
  do konca júna 2020
 • termín zhotovenia víťazného návrhu bude závisieť od náročnosti spracovania po dohode so zadávateľom.

Ceny
Najlepší 1 víťazný grafický návrh bude ocenený finančnou poukážkou v hodnote 300,00 € na nákup v sieti obchodov SR.
Súťažiaci odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súhlas s podmienkami súťaže. Súťažná dokumentácia  zostáva majetkom vyhlasovateľa súťaže s právom publikovania pri zachovaní autorských práv. Autor oceneného diela má právo využiť ocenenie pre svoju publicitu.


Kontaktná osoba: Ing. Vlasta Púchovská, vlasta.puchovska@siov.sk, Ing. Martina Jasaňová, martina.jasanova@siov.sk,


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR SÚŤAŽE
na vytvorenie grafického návrhu a zhotovenie diela „Pamätná cena ŠIOV“