Akreditované vzdelávacie programy

I. Akreditované vzdelávacie programy v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov

 

1. Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu – (Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike)

 • aktualizačné vzdelávanie v celkovom rozsahu 25 hodín -  prezenčná forma
 • číslo rozhodnutia o akreditácii 1386/2014 - KV
 • počet získaných kreditov: 8

Cieľová skupina:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie,  úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy

Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti  tvorby, porovnávania  a uznávania kvalifikácií získaných v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, zabezpečenia prepojenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou a využitia systému uznávania výsledkov pri dosiahnutí kvalifikácie rôznymi formami vzdelávania.

 

2. Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho program - (Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike)

 • aktualizačné vzdelávanie v celkovom rozsahu 20 hodín -  prezenčná forma
 • číslo rozhodnutia o akreditácii 1387/2014 - KV
 • počet získaných kreditov: 6

Cieľová skupina:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie,  úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy

Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti  tvorby, porovnávania  a uznávania kvalifikácií získaných v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, zabezpečenia prepojenia medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, vedieť zapracovať požiadavky kvalifikačného štandardu do ŠkVP

 

3. Modulárne vzdelávanie a príprava, tvorba vzdelávacích programov pomocou modulov  

 • aktualizačné vzdelávanie v celkovom rozsahu 30 hodín -  prezenčná forma
 • číslo rozhodnutia o akreditácii 970/2013 - KV
 • počet získaných kreditov: 9

Cieľová skupina:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie,  úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • majster odbornej výchovy

Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti tvorby vzdelávacích programov (VP) a využitia modulového štruktúrovania VP  pri tvorbe ŠkVP  a  v systéme celoživotného vzdelávania.

 

4. Ako zvládnuť stres  za   katedrou a prevencia syndrómu  vyhorenia

 • aktualizačné vzdelávanie v celkovom rozsahu 31 hodín - prezenčná forma
 • číslo rozhodnutia o akreditácii 1325/2013 - KV
 • počet získaných kreditov: 9

Cieľová skupina:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie

Cieľ: osvojiť si vedomosti a zručnosti pri zvládaní stresu a syndrómu vyhorenia. Aplikáciou získaných vedomostí a zručností vytvárať pozitívne pracovné  prostredie v triede a škole.

 

II. Akreditované  vzdelávacie programy v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike – príprava multiplikátorov

v celkovom rozsahu 25 hodín – prezenčná forma

číslo POA 1696/2014/32/2

s odborným obsahom v predmetovej skladbe:

Európsky kvalifikačný rámec, Integrovaný sprievodca trhom práce a Národná sústava povolaní  - 10 hodín

Kvalifikačný a hodnotiaci  štandard, väzba Národnej sústavy kvalifikácií na Školský vzdelávací program  - 15 hodín

         Cieľová skupina:

 • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti uznávania výsledkov vzdelávania, - zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, zamestnanci zriaďovateľov(štátni, súkromní, cirkevní),odbory školstva obvodných úradov, MPC, ŠPÚ, CVTI, NÚCEM, NÚCŹV a ďalší, ktorých kompetencie sú determinované do oblasti riadenia a organizácie výchovno - vzdelávacieho procesu na školách, zástupcovia zamestnávateľov, vysokoškolskí učitelia pripravujúci študentov na povolanie.

 

2. Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike

v celkovom rozsahu 20 hodín – prezenčná forma

číslo POA 1696/2014/32/1

s odborným obsahom v predmetovej skladbe:

Európsky kvalifikačný rámec, Integrovaný sprievodca trhom práce a Národná sústava povolaní  - 10 hodín

Kvalifikačný a hodnotiaci  štandard, väzba Národnej sústavy kvalifikácií na Školský vzdelávací program  - 10 hodín

 

Cieľová skupina: 

 • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti uznávania výsledkov vzdelávania, - zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, zamestnanci zriaďovateľov(štátni, súkromní, cirkevní),odbory školstva obvodných úradov, MPC, ŠPÚ, CVTI, NÚCEM, NÚCŹV a ďalší, ktorých kompetencie sú determinované do oblasti riadenia a organizácie výchovno - vzdelávacieho procesu na školách, zástupcovia zamestnávateľov, vysokoškolskí učitelia pripravujúci študentov na povolanie

 

3. Príprava inštruktorov praktického vyučovania

v celkovom rozsahu 20 hodín - prezenčná forma

číslo POA 1696/2015/9/1

 

Cieľová skupina:

 • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností pri zabezpečovaní  praktickej prípravy žiakov odborných škôl na pracovisku zamestnávateľa.

 

Cieľ:  pripraviť  odborníkov na výkon pozície inštruktora praktického vyučovania. 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť