Úrady SCCF

Odbor živnostenského podnikania pri SCCF

ÚLOHY

 • Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti živnostenského zákona.
 • Simuluje činnosť živnostenského úradu pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Kontroluje doklady potrebné k vydaniu živnostenských oprávnení.
 • Vydáva živnostenské oprávnenia na simulovanú podnikateľskú činnosť.
 • Registruje CF na živnostenskom úrade - v živnostenskom registri a vykonáva všetky úkony s tým potrebné.
 • Zabezpečuje kontrolu dokladov potrebných k zmenám v živnostenských oprávneniach.

Na základe ohlásenia vystaví Živnostenský úrad pri SCCF živnostenský list. Akúkoľvek zmenu musí fyzická aj právnická osoba ohlásiť živnostenskému úradu.

Registrový súd pri SCCF 

ÚLOHY

 • Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti obchodného zákonníka.

 • Simuluje činnosť registrového súdu (obchodný register) pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma žiadosti a návrhy na zápis do OR.
 • Kontroluje doklady potrebné k zápisu cvičnej firmy do OR.
 • Registruje CF na obchodnom súde pri SCCF a vykonáva všetky úkony s tým potrebné.
 • Zabezpečuje kontrolu a zápis dokladov potrebných k zmenám v obchodnom registri.
 • Vydáva osvedčenia o registrácii v obchodnom registri - výpisy z OR.

Na základe návrhu  spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) na zápis do obchodného registra a spoločenskej zmluvy registrový súd vydá uznesenie obchodného registra a ďalej môže vydávať výpisy z obchodného registra. Registrový súd registruje nové firmy. Ďalej na základe dodatku k spoločenskej zmluve (s.r.o.) alebo k zakladateľskej listine (a.s.) uskutoční obchodný súd zmenu základe žiadosti právnickej osoby. Ak chce škola zlikvidovať niektorú cvičnú firmu, musí dať návrh na likvidáciu CF. Najprv sa musí firma zlikvidovať účtovne a až po vysporiadaní svojich záväzkov môže prísť k likvidácii CF.

Centrobanka pri SCCF 

ÚČET

1010101012 / 2222              

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 0008, 0308, 0968, 0379 ...

 

ÚLOHY

 • Simuluje činnosť bankovej inštitúcie pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Otvára bankové účty pre CF (bežné, mzdové, pre rezervný a sociálny fond a iné).
 • Realizuje bežné bankové operácie - vydávanie výpisov z účtu a pod.
 • Vedie mzdové účty na personálny nákup cvičných firiem.
 • Zabezpečuje bankový styk na Slovensku a v zahraničí pre CF:
  • prijíma príkazy na úhradu,
  • prijíma pokladničné doklady na vklady a výbery v hotovosti,
  • prijíma a spracúva avíza od iných bankových inštitúcií,
  • vydáva avíza pre iné bankové inštitúcie.
 • Vedie účty:
  • Sociálnej, Zdravotnej a Slovenskej poisťovne pri SCCF,
  • Daňového úradu pri SCCF,
  • Colného úradu pri SCCF.

Sociálna poisťovňa pri SCCF 

ÚČET

1000003012 / 0320

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 7618

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sociálnej starostlivosti a informuje o zmenách cvičné firmy.
 • Simuluje činnosť reálnej sociálnej poisťovne pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma prihlášky a odhlášky občana na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.
 • Prijíma mesačné výkazy poistenia a dávok.
 • Prijíma na účty Slovenskej poisťovne pri SCCF platby na poistenia.
 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zamestnanosti a informuje o zmenách cvičné firmy v Infospravodaji SCCF.
 • Prijíma prihlášky a odhlášky platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
 • Prijíma mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti  a do garančného fondu a platby oboch príspevkov na účet Úradu práce pri SCCF.

Zdravotná poisťovňa pri SCCF

ÚČET

1000004012 / 0320

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 3558

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zdravotného poistenia a informuje cvičné fitrmy o zmenách.
 • Simuluje činnosť reálnej zdravotnej poisťovne /Všeobecnej zdravotnej poisťovne/ pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma prihlášky a odhlášky poistencov, oznámenia poistenca, oznámenia zamestnávateľa o zmenách a hromadné oznámenie o poistencoch.
 • Prijíma mesačné výkazy zamestnávateľa o výške poistného.
 • Prijíma na účty Zdravotnej poisťovne pri SCCF platby zdravotného poistenia.

Daňový úrad pri SCCF

ÚČTY

1000001012 / 0320
1000002012 / 0320 DPH

SYMBOLY

VS: IČO resp. DIČ ak je platiteľ DPH IČ DPH
KS: 0558 daň rok
       1148 DPH a cestná daň
       8148 preddavky daní

ÚLOHY   

 • Monitoruje novelizáciu daňových zákonov a informuje o zmenách cvičné firmy.
 • Simuluje činnosť finančného úradu pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma žiadosti o registráciu CF za platiteľa daní.
 • Vydáva osvedčenia o registrácii za platiteľa daní a osvedčenie o pridelení DIČ.
 • Prijíma žiadosti o registráciu platiteľa DPH a iných druhov daní na žiadosť CF.
 • Vydáva osvedčenie o pridelení IČ DPH platiteľovi DPH.
 • Prijíma všetky druhy mesačných, štvrťročných a ročných daňových priznaní /DPH, cestná daň, daň z nehnuteľností a iné/.
 • Prijíma priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za príslušný rok a preddavky dane z príjmov.
 • Na účty Daňového úradu pri SCCF prijíma všetky poukázané platby daní a zúčtováva prípadné nadmerné odpočty a preplatky daní.
 • Vykonáva daňovú kontrolu v cvičných firmách SR s cieľom ich metodického usmerňovania.
 • Prijíma súhrnné výkazy na evidenciu intrakomunitárnych obchodov cvičných firiem v rámci EU.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť