Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Vyhodnotenie 19. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

Pozývame vás na 19. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-11. novembra 2016 v bratislavskej Inchebe. Pozvánku na 25. ročník JUVYR a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem nájdete TU.

Súťaže a súťažné kritériá

19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

Súčasťou Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem budú aj tento rok súťaže cvičných firiem.

Cvičné firmy sa budú prezentovať v stánkoch, kde budú ponúkať služby a produkty svojej firmy, viesť obchodné rozhovory, uzatvárať zmluvy s potenciálnymi zákazníkmi. Pri týchto rozhovoroch budú využívať katalóg, akciové letáky, samotný imidž firmy ako aj všetky dostupné marketingové nástroje súčasnej doby.

Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania. Budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je  prezentácia, kreativita, flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem:

katalóg cvičnej firmy

nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť

imidž stánku cvičnej firmy

nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra

reprezentant/reprezentantka

spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov, vystupovanie...

slogan cvičnej firmy

výstižnosť, originalita, jednoduchosť

logo cvičnej firmy

originalita, reprodukovateľnosť, nápaditosť

elektronické prezentácie cvičných firiem

estetická stránka ( prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov),

obsah (kvalita1/množstvo podaných informácií, kvalita2/ logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo, kvalita3/platobné a dodacie podmienky),

prezentujúci – celkový dojem, atmosféra; verbálna komunikácia; neverbálna komunikácia; dodržanie časového limitu oživujúce prvky prezentácie

Cvičná firma, ktorá dosiahne najviac bodov vo všetkých kategóriách, získa cenu absolútneho víťaza veľtrhu.

Veríme, že sa stretneme v dňoch 10. – 11. novembra 2016 na 25. ročníku výstavy JUVYR a na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý je súčasťou  a tešíme sa na Vás.

Všeobecné výstavné podmienky

 

Competition and competition criteria

of the 19th International Training Firms Exhibition in Bratislava

Competition of training firms will be a part of the International Training Firms Exhibition again.

Judged categories and crietria of training firms competition:

Catalogue of training firm

innovation, content, form, quality, applicability

Exhibition stand of training firm

innovation, originality, reality, atmosphere

Training firm´s represenatative

Business talk, knowledge in products, appeareance and performing...

Slogan of the training firm

accuracy, originality, simplicity

Logo of the training firm

originality, invention,applicability

Electronic presentation of the training firm

aesthetics, content, performing, language

The training firm, that gets the most points in all categories will recieve the prize for the absolute winner of the trade fair.

General Exhibition Conditions

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť