Skip Navigation LinksŠIOV > Vzdelávanie > Konzervatórium > Hudobné a dramatické konzervatórium

Hudobné a dramatické konzervatórium

Konzervatórium je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch samostatných druhov strednej školy v Slovenskej republike, ktoré okrem neho tvoria aj gymnáziá a stredné odborné školy. Vzdelávací program pre Hudobné a dramatické ako aj Tanečné konzervatórium je podrobne vypracovaný v Štátnom vzdelávacom programe, účinnom od 1.9.2008, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky, a ktorý:

 • je zostavený na základe participatívneho princípu ako model dvojúrovňového cieľového programu vzdelávania a jeho súčasťou je aj voliteľná časť vzdelávacieho programu, ktorá zohľadňuje potreby a záujmy regiónu,
 • je zameraný na štandardné cieľové požiadavky na schopnosti, vedomosti, spôsobilosti a hodnotové postoje, ktoré sú rozvíjané prostredníctvom obsahu vzdelania, vymedzeného ako jadrové učivo,
 • je rámcovaný povinným obsahom vzdelania, ktorým sa majú rozvinúť kľúčové spôsobilosti (kompetencie), požadované pre stupeň vyššieho odborného – terciárneho vzdelávania garantovaného štátom,
 • je vypracovaný podľa princípu následnosti a kontinuity školských stupňov (vyšší sekundárny a prvý terciárny), ktorých programy na seba nadväzujú a korelujú,
 • podporuje komplexný medzi predmetový a nadpredmetový prístup k projektovaniu obsahu vzdelania podľa obsahových vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúcich učebných predmetov,
 • zavádza aj prierezové témy, ktoré reflektujú otázky súčasného človeka, krajiny, Európskej únie a sveta. Prelínajú sa ako povinná súčasť vzdelávania jednotlivými predmetmi a môžu sa uplatňovať prostredníctvom rôznych organizačných foriem a metód výučby (riešením problémov a projektov, prípadovou štúdiou, kooperáciou, zážitkovým učením sa a pod.),
 • podmieňuje svoje uskutočnenie zabezpečením motivujúceho učebného prostredia a podporujúcej socio - emočnú osobnosť žiaka, triedy a školy, odporúča zamerať sa na socializáciu žiakov vlastnou kultúrou školy a jej prostredia,
 • dáva možnosť školám hodnotiť žiakov komplexne a viac sa zameriavať na individuálne rozvíjanie osobnosti žiaka, najmä jeho tvorivosti,
 • dáva priestor konkrétnej škole, aby prostredníctvom vlastného vzdelávacieho programu dotvorila obsah vzdelávania podľa špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, pričom stavia na cieľoch, ktoré škole kladie spoločnosť s ohľadom na požadovanú vzdelanostnú úroveň a kultúrnu gramotnosť obyvateľov SR,
 • kladie dôraz na kvalitu školy, ktorá uplatňuje vonkajšie a vnútorné vyhodnocovanie svojich programov, procesov a výsledkov,
 • podporuje samostatnosť škôl a profesijnú zodpovednosť pedagógov za výsledky vzdelávania,
 • zohľadňuje požiadavky a odbornú úroveň európskeho i svetového trhu práce, aj na základe študijnej mobility žiakov a pracovnej mobility absolventov.

 

Hudobné a dramatické konzervatórium je typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe umeleckého zamerania Spev, Hudba, Tanec a Hudobno-dramatické umenie. Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Výchova a vzdelávanie v hudobnom a dramatickom konzervatóriu sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu individuálne, v skupinách alebo kolektívne, v ktorom žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje

 1. úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
 2. vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v Hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V Hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak Hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak Hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

a) súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku Konzervatória

b) na ďalšie univerzitné vzdelávanie.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom Konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku Konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

Úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventskej skúšky Hudobného a dramatického konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za priezviskom.

Ciele vzdelávania v konzervatóriu

Hlavnými cieľmi vzdelania v Konzervatóriu sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:

 • absolvent bol pripravený pre profesionálnu umeleckú a pedagogicko-umeleckú prácu,
 • získal schopnosť pre celoživotné vzdelávanie a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v umeleckých, pedagogických, pedagogicko-umeleckých a akademických oblastiach učenia sa tak, aby:

 • si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,
 • získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu celoživotného vzdelávania. Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie systémového, kritického, seba hodnotiaceho a kreatívneho myslenia.

Ciele vyššieho odborného vzdelania v Konzervatóriu možno zoskupiť do štyroch kategórií:

 1. personálna: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie na svojskú, samostatnú a tvorivú osobnosť profesionálneho umelca a umeleckého pedagóga,
 2. sociálna: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
 3. profesijno-orientačná: rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho uplatnenia,
 4. odborná umelecká a umelecko-pedagogická: rozvinutie umeleckých praktických i tvorivých zručností a nadobudnutie odborných pedagogických kompetencií.

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Kľúčové kompetencie absolventa Hudobného a dramatického konzervatória

 • Podávať profesionálne umelecké výkony,
 • pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,
 • študovať na vysokých školách a univerzitách,
 • celoživotne sa vzdelávať,
 • pripraviť, tvoriť a prezentovať umelecký výkon samostatne i v tíme,
 • poznať a používať etiketu,
 • využívať možnosti umeleckej a umelecko-pedagogickej konfrontácie doma i v zahraničí,
 • prezentovať presvedčivo výsledky svojej práce na verejnosti,
 • komunikovať v materinskom, anglickom jazyku a ďalšom odbornom cudzom jazyku,
 • využívať analyticko-kritické, syntetické a tvorivé myslenie,
 • riešiť umeleckú, teoretickú a pedagogickú problematiku,
 • chápať problematiku princípov fyziológie a hygieny hlasového a pohybového aparátu.
 • Tvoriť a odborne sa vyjadrovať v umeleckej a pedagogicko-umeleckej oblasti,
 • orientovať sa v súčasných i historických umeleckých druhoch, štýloch, žánroch a používať ich špecifické vyjadrovacie prostriedky v skladateľskej, interpretačnej i pedagogickej praxi,
 • hodnotiť proces vlastnej umeleckej a umelecko-pedagogickej činnosti a vzdelávania sa,
 • zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
 • chápať princípy podnikania,
 • inovovať, plánovať, riadiť a realizovať projekty v rámci profesionálnej sféry.
 • rešpektovať, rozvíjať a propagovať národné kultúrne tradície,
 • chápať umelecké prejavy iných kultúr,
 • používať ústny a písomný prejav adekvátny situácii a účelu,
 • využívať efektívne dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • uplatňovať formy komunikačných spôsobilostí, ktoré vedú k efektívnej spolupráci na základe osobnej zodpovednosti,
 • uvedomovať si komplexne svoje práva a povinnosti.

Hlavné kľúčové spôsobilosti absolventa Konzervatória sú:

1. podávať profesionálne umelecké výkony,

2. profesionálne umelecko-pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,

3. študovať na školách univerzitného typu,

4. celoživotne sa vzdelávať.

Komisionálne skúšky v konzervatóriu

Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti po prerušení štúdia, pri prestupe z iného konzervatória alebo pri zmene študijného odboru. Riaditeľ konzervatória nemôže povoliť z hlavného odboru štúdia opravnú skúšku.

Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v Hudobnom a dramatickom konzervatóriu a v ôsmom ročníku Tanečného konzervatória. Predmety maturitnej skúšky v konzervatóriu sú slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky.

Predvedenie umeleckého výkonu /praktická časť odbornej zložky/.

V hlavných odboroch štúdia Hudba a Spev tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.

V hlavnom odbore štúdia Hudobno-dramatické umenie tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

V hlavnom odbore štúdia Tanec tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky.

Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom hlavnom odbore štúdia študuje na konzervatóriu iba odborné vyučovacie predmety.

Absolventskou skúškou sa ukončuje súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo súvislé štúdium osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Tanečnom konzervatóriu.

Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia.

Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa overuje úroveň špecifických vedomostí a zručností žiaka zameraných na výkon konkrétnych pracovných činností. Skúškou sa môže overiť aj úroveň umeleckých a pedagogicko-umeleckých činností.

Absolventská skúška obsahuje na Hudobnom a dramatickom konzervatóriu absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia, absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu a súbornú skúšku z pedagogickej prípravy alebo súborné skúšky z pedagogickej prípravy.

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 64/2015 Z. z.  o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť