Slovenské centrum
cvičných firiem

Podnikateľské vzdelávanie cestou cvičných firiem (CF) je jedným z najúčinnejších nástrojov ako žiakov voviesť do sveta podnikania a pripraviť z nich právne a ekonomicky vzdelaných jedincov.

Predmet „Cvičná firma“ slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Vyučuje sa v našich školách ako povinný alebo voliteľný predmet. Integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou. Výhodou tejto formy integrácie učiva je snaha o maximálne priblíženie sa reálnej praxi – simulácia reálnej praxe vo vzdelávacom prostredí cvičných firiem poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní alebo v podnikaní. Okrem odborných znalostí a zručností sprostredkúva žiakom i tzv. kľúčové kompetencie. Učebňa CF je zariadená ako reálna firma, pracuje s reálnymi dokladmi praxe, fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. Využíva alternatívne metódy vyučovania, ako je simulácia, či inscenačná metóda. Učiteľ využíva frontálne vyučovanie minimálne. Je viac starším kolegom, poradcom ako pedagógom.

Moderné dejiny cvičných firiem majú v štátoch vyspelej trhovej ekonomiky 50-ročnú tradíciu. V súčasnosti pôsobí v rámci siete EUROPEN PEN International, svetového združenia cvičných firiem, približne 5 000 cvičných firiem v 46 štátoch sveta.

Myšlienka cvičnej firmy prišla na Slovensko práve z Nemecka. Na Slovensku dominuje školský model, kde nám bolo vzorom Rakúsko. Cvičná firma sa vyučuje ako predmet na slovenských stredných školách od roku 1992.

Sieť cvičných firiem v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem, ktorá pre cvičné firmy simuluje orgány štátnej správy (na Slovensku odbor živnostenského podnikania, registrový súd, sociálnu a zdravotnú poisťovňu, finančný úrad, colný úrad a cvičnú banku), organizuje vzdelávacie podujatia pre učiteľov / lektorov cvičných firiem a aktivity pre žiakov. Tieto činnosti na Slovensku zabezpečuje Slovenské centrum cvičných firiem (ďalej SCCF), ktoré je organizačným útvarom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ďalej ŠIOV) a plní tieto hlavné úlohy:

  • Simuluje odbor živnostenského podnikania, registrový súd, sociálnu a zdravotnú poisťovňu, finančnýý úrad, colný úrad, poštový úrad a banku.
  • Organizuje vzdelávacie podujatia – semináre, kurzy a konferencie pre učiteľov/lektorov cvičných firiem. Zabezpečuje účasť slovenských učiteľov aj na zahraničných seminároch a konferenciách.
  • Pripravuje a organizuje projekty odborného vzdelávania, kontraktačné dni, regionálne veľtrhy a jeden celoslovenský medzinárodný veľtrh cvičných firiem, napomáha a zabezpečuje účasť slovenských CF aj na zahraničných veľtrhoch CF.
  • SCCF reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými centrálami a cvičnými firmami. V máji 2001 sa stalo pridruženým a v roku 2008 riadnym členom svetovej centrály cvičných firiem EUROPEN PEN International so sídlom v Essene v Nemecku (www.penworldwide.org), čo umožňuje aj slovenským firmám on-line komunikovať cez databázy EUROPEN s ktoroukoľvek cvičnou firmou v zahraničí.
Najlepší podnikateľský zámer Veľtrhy a súťaže Úrady SCCF Doložka k vysvedčeniu SCCF online a návody Webová applikácia

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť