Národné kontaktné
miesto pre ECVET

kontakt na Oddelenie pre kontaktné a referenčné miesta Sídlo: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Vedúca oddelenia: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 02/5477 6778

ECVET predstavuje technický rámec na prenos, uznávanie a zhromažďovanie vzdelávacích výstupov osôb, ktorých cieľom je získať kvalifikáciu, pričom východiskom pre implementáciu ECVET je Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Národné referenčné miesto pre ECVET je zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s Rezolúciou Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 12. novembra 2002 a Kodanskou deklaráciou z 30. novembra 2002.

Národné referenčné miesto plní tieto úlohy:

 • spolupráca na rozvoji odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a rozvoja celoživotného vzdelávania (CŽV) v Slovenskej republike v oblasti definovania vzdelávacích výstupov, ich uznávania, akumulácie a prenosu,
 • spolupráca na tvorbe Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a podpora transparentnosti a porovnateľnosti kvalifikácií,
 • podpora národnej a medzinárodnej mobility učiacich sa,
 • spolupráca s príslušnými zložkami MŠVVaŠ SR na uznávaní dokladov o nadobudnutých vzdelávacích výstupov, získanej kvalifikácii s ohľadom na informácie o ECVET,
 • poskytovanie poradenstva jednotlivcom a inštitúciám v oblasti používania nástrojov a dokumentov ECVET, tvorbe vzdelávacích programov a modulov využívajúcich nástroje ECVET,
 • vypracovávanie odporúčaní v oblasti uznávania vzdelania a kvalifikácií a v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania pre implementáciu ECVET v podmienkach Slovenskej republiky,
 • informovanie a posilňovanie porozumenia ECVET odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí.
 • spolupráca na prepájaní ECVET na iné európske iniciatívy a nástroje (najmä EKR a EQAVET),
 • informovanie Európskej komisie o stave implementácie ECVET v Slovenskej republike,
 • vypracovávanie prieskumov,
 • nadväzovanie vzťahov a spolupráce so sociálnymi partnermi reprezentovanými predstaviteľmi verejnej správy, zamestnávateľov, odborov, študentov a iných zainteresovaných subjektov,
 • vypracovávanie stanovísk, metodické vedenie a poskytovanie poradenstva v oblasti ECVET,
 • vykonávanie výskumných úloh v oblasti ECVET a nadväznosti na OVP, CŽV, SKKR a iné sústavy (napríklad Národnú sústavu povolaní, Národnú sústavu kvalifikácií a i.),
 • zabezpečenie prepojenia na Informačný systém celoživotného vzdelávania.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť