Skip Navigation LinksŠIOV > Medzinárodná spolupráca > Európske iniciatívy > Národné referenčné miesto pre EQAVET

Národné referenčné
miesto pre EQAVET

kontakt na Oddelenie pre kontaktné a referenčné miesta Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

EQAVET je Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality. Predstavuje technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), pričom východiskom pre implementáciu EQAVET je Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Misiou Národného referenčného miesta je okrem spolupráce s ostatnými krajinami EÚ zameranej na vytváranie efektívnych nástrojov zvyšovania a rozvoja kvality v oblasti OVP aj:

  • spolupráca pri implementácii ďalších nástrojov a iniciatív Európskej únie zameraných na OVP, celoživotné vzdelávanie (CŽV), a to najmä v oblasti implementácie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Európskeho systému prenosu kreditov (ECVET), 
  • spolupráca na rozvoji OVP a CŽV v Slovenskej republike v oblasti zavedenia, monitorovania a zvyšovania kultúry kvality na systémovej úrovni a úrovni poskytovateľov OVP,
  • poskytovanie poradenstva jednotlivcom a inštitúciám v oblasti zavádzania nástrojov zabezpečovania kvality a externého hodnotenia procesov zabezpečovania kvality,
  • vypracovávanie odporúčaní v oblasti zavádzania kultúry kvality v oblasti OVP a CŽV v podmienkach Slovenskej republiky,
  • informovanie a posilňovanie porozumenia EQAVET odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  • informovanie Európskej komisie o stave implementácie EQAVET v Slovenskej republike,
  • vypracovávanie prieskumov, analýz a strategických dokumentov podporujúcich MŠVVaŠ SR pri zavádzaní politických nástrojov v oblasti implementácie kultúry kvality,
  • nadväzovanie vzťahov a spolupráce so sociálnymi partnermi reprezentovanými predstaviteľmi verejnej správy, zamestnávateľov, odborov, študentov a iných zainteresovaných subjektov,
  • vypracovávanie stanovísk, metodické vedenie a poskytovanie poradenstva v oblasti EQAVET,
  • vykonávanie výskumných úloh v oblasti EQAVET a nadväznosti na OVP, CŽV, SKKR a iné sústavy (napríklad Národnú sústavu povolaní, Národnú sústavu kvalifikácií a i.).

NRM pre EQAVET v súčasnosti realizuje s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Projekt je realizovaný od apríla 2017 do 30. 3. 2019. Číslo projektu: 586507-EPP-1-2017-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP.

Na posilnenie aktivít v oblasti zabezpečovania kvality v OVP a vzdelávaní dospelých ŠIOV realizuje medzinárodný mobilitný projekt Mobility for Quality (Mobilita pre kvalitu).

 

Newsletter október 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť