Skip Navigation LinksŠIOV > Medzinárodná spolupráca > Európske iniciatívy > Národné referenčné miesto pre EQAVET

Národné referenčné
miesto pre EQAVET

kontakt na Oddelenie pre kontaktné a referenčné miesta Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

EQAVET je Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality. Predstavuje technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), pričom východiskom pre implementáciu EQAVET je Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Misiou Národného referenčného miesta je okrem spolupráce s ostatnými krajinami EÚ zameranej na vytváranie efektívnych nástrojov zvyšovania a rozvoja kvality v oblasti OVP aj:

  • spolupráca pri implementácii ďalších nástrojov a iniciatív Európskej únie zameraných na OVP, celoživotné vzdelávanie (CŽV), a to najmä v oblasti implementácie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Európskeho systému prenosu kreditov (ECVET), 
  • spolupráca na rozvoji OVP a CŽV v Slovenskej republike v oblasti zavedenia, monitorovania a zvyšovania kultúry kvality na systémovej úrovni a úrovni poskytovateľov OVP,
  • poskytovanie poradenstva jednotlivcom a inštitúciám v oblasti zavádzania nástrojov zabezpečovania kvality a externého hodnotenia procesov zabezpečovania kvality,
  • vypracovávanie odporúčaní v oblasti zavádzania kultúry kvality v oblasti OVP a CŽV v podmienkach Slovenskej republiky,
  • informovanie a posilňovanie porozumenia EQAVET odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  • informovanie Európskej komisie o stave implementácie EQAVET v Slovenskej republike,
  • vypracovávanie prieskumov, analýz a strategických dokumentov podporujúcich MŠVVaŠ SR pri zavádzaní politických nástrojov v oblasti implementácie kultúry kvality,
  • nadväzovanie vzťahov a spolupráce so sociálnymi partnermi reprezentovanými predstaviteľmi verejnej správy, zamestnávateľov, odborov, študentov a iných zainteresovaných subjektov,
  • vypracovávanie stanovísk, metodické vedenie a poskytovanie poradenstva v oblasti EQAVET,
  • vykonávanie výskumných úloh v oblasti EQAVET a nadväznosti na OVP, CŽV, SKKR a iné sústavy (napríklad Národnú sústavu povolaní, Národnú sústavu kvalifikácií a i.).

NRM pre EQAVET v súčasnosti realizuje s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Projekt je realizovaný od apríla 2017 do 30. 3. 2019. Číslo projektu: 586507-EPP-1-2017-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP.

Na posilnenie aktivít v oblasti zabezpečovania kvality v OVP a vzdelávaní dospelých ŠIOV realizuje medzinárodný mobilitný projekt Mobility for Quality (Mobilita pre kvalitu).

 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť