Skip Navigation LinksŠIOV > Medzinárodná spolupráca > Európske iniciatívy > Národné koordinačné miesto pre EQF

Národné koordinačné
miesto pre EKR

kontakt na Oddelenie pre kontaktné a referenčné miesta Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

Európsky kvalifikačný rámec (EKR) pre celoživotné vzdelávanie je spoločným európskym nástrojom podporujúcim uznávanie vzdelávacích výstupov a mobilitu jednotlivcov naprieč Európou. Ako nástroj zvyšujúci transparentnosť kvalifikácií bol prijatý v roku 2008 Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C 111/01/ES. Jedným z bodov, ktoré tento dokument obsahuje, je odporúčanie zriadiť národné koordinačné miesta, ktorých úlohou je usmerňovať a koordinovať procesy prepojenia národných kvalifikačných systémov s EKR.

Štátny inštitút odborného vzdelávania bol určený ako Národné koordinačné miesto vo februári 2014. Hlavnými úlohami NKM sú:

 • koordinácia prípravy dokumentov súvisiacich s tvorbou a implementáciou Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) v jednotlivých etapách jeho zavedenia,
 • zabezpečenie transparentnosti všetkých procesov v oblasti tvorby a implementácie SKKR,
 • spolupráca na tvorbe kvalifikácií, ich zaraďovania na referenčné úrovne, monitorovanie súvisiacich procesov, prípadne revízie SKKR,
 • spolupráca na vytváraní podmienok pre uznávanie predchádzajúceho vzdelania,
 • spolupráca na posilnení používania a definovania vzdelávacích výstupov pre potreby SKKR a popisu kvalifikácií, tvorby vzdelávacích programov a podobných dokumentov,
 • tvorba odporúčaní v oblasti uznávania vzdelania a kvalifikácií a v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) a celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV“),
 • spolupráca na tvorbe súvisiacich právnych noriem v oblasti CŽV, Národnej sústavy kvalifikácií a SKKR,
 • informovanie a posilňovanie porozumenia SKKR odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí.
 • spolupráca na posilňovaní pozície, funkcií a poskytovaní OVP a CŽV v Slovenskej republike,
 • spolupráca na prepájaní SKKR na iné európske iniciatívy a nástroje (najmä ECVET a EQAVET),
 •  informovanie Európskej komisie o stave implementácie SKKR v jeho jednotlivých etapách,
 • nadväzovanie vzťahov a spolupráce so sociálnymi partnermi reprezentovanými predstaviteľmi verejnej správy, zamestnávateľov, odborov, študentov a iných zainteresovaných subjektov,
 • tvorba stanovísk, metodické vedenie a poskytovanie poradenstva v oblasti SKKR
 • zabezpečenie prepojenia na Informačný systém celoživotného vzdelávania.

Na plnenie týchto úloh bola vytvorená Národná skupina expertov zložená zo zástupcov odborníkov z oblasti vzdelávania, ako aj zamestnávateľov.

V októbri 2017 NKM, v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, zavŕšilo prvú etapu priraďovacieho procesu Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému rámcu predložením priraďovacej správy Európskej komisii, a jej schválením poradnou skupinou pre EKR.

NKM realizuje v roku 2017 s podporou Európskej komisie projekt Európsky kvalifikačný rámec – Národné koordinačné miesto 2017 (European Qualifications Framework, National Coordination Points 2017). Projektové číslo: 572465-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA3-EQF-NCP.

V rokoch 2017 a 2018 realizuje odbor Národnej sústavy kvalifikácií (ŠIOV) s podporou Európskej komisie projekt Európsky kvalifikačný rámec: Národná databáza kvalifikácií (European Qualification Framework: National Qualifications Databases). Cieľom projektu je prepojenie Národnej sústavy kvalifikácií a európskeho portálu ESCO (European classification of Skills, Competences, Occupations and Qualifications). Projektové číslo: 582905-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA3-EQF-NCP-D.

 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť