RSOV · Rozvoj stredného
a odborného vzdelávania

Projekt RSOV vo vybraných skupinách odborov stredného odborného vzdelávania vytvára prostredie, v ktorom zamedzuje vzniku nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy lepšie orientovaného na potreby trhu práce.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 • Národný projekt:
 • ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
 • Kód ITMS projektu:
 • 26110130548
 • Prioritná os 1:
 • Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 1.1:
 • Premena tradičnej školy na modernú
 • Cieľ:
 • Konvergencia

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Na realizácii projektu sa podieľajú:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • Vyššie územné celky (VÚC)
 • Stredné odborné školy (SOŠ)
 • 7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK

Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

 • Hutníctvo
 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť