Tvorivé dielne 2

Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí - Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť. Projekt nadväzuje na úspešný národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, čím umožní rozšíriť skupinu podporených základných škôl a zámer zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú výchovu.

 • Národný projekt:
 • Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
 • Kód ITMS projektu:
 • K – 26110130738, RKZ – 26140130044
 • Prioritná os 1:
 • Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 1.1:
 • Premena tradičnej školy na modernú.
 • Prioritná os 4:
 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
 • Opatrenie 4.1:
 • Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
 • Cieľ:
 • Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Cieľom národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Do projektu bude zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja.

Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie a následným výstupom bude zameranie žiaka na OVP na SOŠ.

Hlavným výstupom projektu v Aktivite 1.1 bude návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Inovované formy a metódy vyučovania budú zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.

V Aktivite 2.1. bude hlavným výstupom tvorba manuálu pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

 • zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu
 • podporu zvýšenia kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy
 • vytvorenie štandardov nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie s využitím inovovaných foriem a metód výučby

Cieľová skupina

 • žiaci základných škôl
 • pedagogickí zamestnanci základných škôl

Miesto realizácie projektu:

Celé územie Slovenskej republiky – 8 krajov SR:

 • Bratislavský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť