Skupina odborov 23, 24

Dodatok č. 1

Skupina 23, 24 znenie pdf

1. september 2014 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracuvacia výroba I, II

Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skupina učebných odborov stredné odborné vzdelanie. Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory a odborné zameranie – technické služby v autoservise

Dodatok č. 2

Skupina 23, 24 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracuvacia výroba I, II

Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Rámcový učebný plán pre 3-ročné učebné odbory. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory. Rámcový učebný plán pre 3-ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy učebného odboru 2423 H nástrojár, 2430 H operátor strojárskej výroby, 2433 H obrábač kovov, 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba, 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, 2466 H 10mechanik opravár – koľajové vozidlá, 2487 H 01 autoopravár – mechanik, 2487 H 02 autoopravár – elektrikár, 2487 H 03 autoopravár – karosár, 2487 H 04 autoopravár – lakovník, 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení a Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení .

Dodatok č. 3

Skupina 23, 24 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracuvacia výroba I, II

Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skupina učebných odborov stredné odborné vzdelanie. Skupina študijných odborov úplne stredné odborné vzdelanie. Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory a odborné zamerania - Operátor strojárskej výroby Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijne odbory a odborné zamerania - Predaj a servis vozidiel. Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy učebného odboru 2464 H strojný mechanik, 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby a vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov Skrátené štúdium v 1-ročnom vzdelávacom programe. Skrátené štúdium v 2-ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 4

Skupina 23, 24 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II

Dodatok č. 5

Skupina 23, 24 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 5, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory. Vloženie vzdelávacích štandardov pre študijný odbor 2497 K mechanik automobilových liniek.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť