Search
Close this search box.

Leadership vo vzdelávaní pod vedením lektoriek z EQAVET Holandska

Ešte viac ako kedykoľvek predtým je dôležité podporovať silných lídrov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za kvalitu vzdelávania vo svojich inštitúciách. Na to, aby boli úspešní, potrebujú chápať komplexne fungovanie európskeho a národného politického rámca, rozvíjať lokálne zdroje a podporovať personálne kapacity a ich potreby.

Nástroj na takéto zmeny vyžadujúce kultúru neustáleho zlepšovania vytvoril tím členov národného referenčného miesta EQAVET Holandsko v rámci vzdelávacieho inštitútu CINOP sídliaceho v Amsterdame. Na základe vedeckej štúdie vypracovali manuál s konkrétnymi intervenciami z desiatich rôznych oblastí zo štyroch rôznych pohľadov – z učiteľského, zo stredného manažmentu, z pohľadu vedenia školy a podporných pozícií.

Počas jednodňového workshopu organizovaného slovenským tímom EQAVET pre pedagogických a odborných zamestnancov, koordinátorov tímov kvality a pre vedenie stredných odborných škôl nám ho predstavili osobne holandské lektorky: Daisy Thermoshuizen a Nina van Veldhuizen.

Počas pravidelných stretnutí v Holandsku si účastníci školenia postupne prechádzajú spoločne všetky štyri oblasti, pričom medzi stretnutiami je čas na aplikovanie jednotlivých poznatkov a úloh priamo v praxi. Počas slovenského workshopu mali účastníci v skrátenej verzii možnosť získať prehľad o jednotlivých krokoch a vyskúšať si priamo niektoré z cvičení.

V úvodnej prvej časti metodiky je cieľom stanoviť si čo najužšie ciele na zlepšenie za pomoci metódy “5Why”, ktorá pomáha pochopiť do hĺbky príčinu problémov. V tejto fáze je kľúčové zúžiť si problematiku na jednu až dve veci, na ktoré majú dosah a vedia si ich sami riešiť. Následne si účastníci vytvárajú partnerskú mapu a analyzujú aktuálny a žiadaný stav na riešenie svojich problémov spoločne s partnermi.

V druhej časti sa prechádza k jednotlivým oblastiam zabezpečovania kvality a uvedomovania si rolí v organizácii. Pomocou konkrétnych úloh dochádza k uvedomeniu a porovnaniu si rolí, ktoré sú oficiálne pridelené, s rolami, ktoré naozaj v praxi vykonávame, častokrát z vlastnej motivácie.

V tretej časti si účastníci skúšajú rôzne štýly komunikácie, rozoberajú konkrétne prípady a stanovujú si jednotlivé intervencie. Podrobné možné akčné kroky a spôsoby reagovania na problematické prípady ponúka vyššie spomínaný manuál.

Na záver vo štvrtej časti účastníci prezentujú podniknuté zmeny na školách a dostávajú cennú spätnú väzbu a reflexiu.

Účastníci slovenského školenia vyzdvihli dôležitosť prvotného identifikovania  konktrétneho problému, jeho príčin a možností zdrojov na jeho odstránenie. Počas školenia si tiež uvedomili dôležitosť priameho identifikovania rolí jednotlivých zamestnancov a ich pracovných možností. Predstavené aktivity by radi vyskúšali v rámci svojich interných tímov. Veľkou pomôckou im pri tom bude poskytnutý manuál. Takisto vyhodnotili formát školení ako prínosný, kedy sa skupina pozostávajúca z ľudí z rôznych škôl a pracovných pozícii snaží navzájom posúvať vpred a hľadať riešenia počas celého cyklu viacerých stretnutí.

Vďaka absolvovanému školeniu náš tím EQAVET Slovensko plánuje implementovať metodiku počas svojich aktivít už počas Mesiaca kvality 2024.  Ďakujeme zahraničným lektorkám, ako aj všetkým zúčastneným aktérom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

Skip to content