Projekt REPower

Plán obnovy a odolnosti SR (Recovery and Resilience Facility – RRF): 

Kapitola REPowerEU – oblasť 4 Rozvoj zelených zručností

Plán obnovy a odolnosti SR

 

Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa realizujú do roku 2026. Tie sú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré riešia výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Priority plánu obnovy zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je preto rozdelený do šiestich oblastí:

 

·         zelená ekonomika,

·         kvalitné vzdelávanie,

·         veda, výskum a inovácie,

·         lepšie zdravie,

·         efektívna verejná správa a digitalizácia,

·         REPowerEU.

Z pohľadu oblasti REPowerEU smerovaného na zlepšenie výsledkov vzdelávania vďaka kurikulárnej reforme a lepšej príprave učiteľov napomôžeme reštartovať a zrýchliť ekonomický rast i konvergenciu Slovenska k priemeru EÚ. Zvýšenie kvality slovenských žiakov a študentov nad úroveň priemeru krajín OECD by mohlo dlhodobo zvýšiť ročný ekonomický rast o 0,5 percentuálneho bodu. K vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov a k budovaniu strategickej autonómie EÚ v oblasti top inovatívnych technológií smeruje kvalitnejší výskum a spolupráca verejného i súkromného sektora. Predpokladom rastu ekonomiky a tvorby pracovných miest v rámci oblasti je smerovanie k získavaniu a udržaniu talentov. Každá z priorít Plánu obnovy a odolnosti SR  sa skladá z tematických oblastí. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené konkrétne ciele.

Tematická oblasť 4: 

Rozvoj Zelených zručností

 

Realizáciu kapitoly REPowerEU a splnenie jej cieľov, najmä pokiaľ ide o úspory energií a rýchle nahradenie fosílnych palív s prechodom na čistú energiu, nebude možné zabezpečiť len reformami a investíciami v oblasti energetickej infraštruktúry, výroby i dodávok zariadení na výrobu energie z OZE a ďalších inovatívnych technológií, vytvorenia zodpovedajúceho regulačného rámca, či ďalšieho budovania obehového hospodárstva. Nielen REPowerEU, ale aj ďalšie ciele EÚ, najmä v oblasti boja s klimatickou krízou, či prechodu na zelenú ekonomiku, je možné realizovať len s pomocou kvalifikovaných ľudí, disponujúcich adekvátnymi zručnosťami a znalosťami. Slovensko sa preto zameria v rámci kapitoly REPowerEU aj na rozvoj zelených zručností, a to prostredníctvom podpory inovácií na poli vzdelávania, vzdelávania pedagogických zamestnancov i adaptácie a inovácií existujúcich študijných programov, vrátane technických a ďalších podmienok, ktoré umožnia zabezpečiť dostatočné množstvo pracovníkov, ktorí tak budú schopní podporiť zelenú transformáciu.

 

Reforma 6: 

Zručnosti pre zelený prechod

 

Podporuje lepšiu pripravenosť stredných odborných škôl na vzdelávanie v oblasti zelených zručností. Cieľom reformy je aktualizovať súčasné programy vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby odrážali aktuálne potreby trhu práce v oblasti zelených zručností. Reforma prispeje k postupnej adaptácii študijných programov na úrovni stredných odborných škôl do praxe. Táto investícia má vytvoriť materiálno-technické, organizačné a ďalšie podmienky na vzdelávanie a praktické vyučovanie na dotknutých školách a tvorbu potrebných edukačných materiálov. Reforma pozostáva z troch častí.

Prvá časť: Adaptácia existujúcich vzdelávacích programov stredných odborných škôl, zabezpečuje úpravu učebných osnov pre stredné odborné školy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj zelených zručností potrebných v odvetviach s najvyšším rastovým potenciálom, najmä: obnoviteľné zdroje energie a elektromobilita.

Druhá časť: Vytvorenie nových vzdelávacích programov profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov, prinesie zmenu kvalifikačných štandardov pre prípravné vzdelávanie učiteľov stredných odborných škôl, ako aj aktualizáciu samotných programov prípravy učiteľov. Novovytvorené vzdelávanie pre učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl bude zamerané na rozvoj pedagogických zručností v oblastiach: obnoviteľné zdroje energie a elektromobilita.

Tretia časť: Vytvorenie akreditovaných modulových vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania dospelých so zameraním na zelené zručnosti, zabezpečuje rozvoj vzdelávacích programov pre dospelých na získanie alebo rozšírenie zručností a/alebo kvalifikácií pre povolania, pre ktoré je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, alebo pre odvetvia, ktoré prechádzajú veľkou transformáciou (ako je ťažký priemysel, automobilový priemysel). Vzdelávacie programy pre dospelých budú zamerané na zručnosti v oblastiach: obnoviteľné zdroje energie a elektromobilita.

 

Investícia 7: 

Vybavenie škôl a školenia

 

Cieľom investície je prispôsobiť a poskytnúť školám adekvátne vybavenie na teoretické a praktické vyučovanie. V dotknutých stredných odborných školách sa uskutoční materiálno-technické vybavenie, ako aj nevyhnutné stavebné úpravy priestorov na realizáciu účelových vzdelávacích programov zameraných na obnoviteľné zdroje energie alebo elektromobilitu. Spoločným efektom reformy a investície sa odstráni prekážka, pre ktorú nebolo možno rozširovať a prehlbovať kvalifikáciu v oblasti zelených zručností vo vzdelávaní s ohľadom na najnovšie poznatky a technológie v zelenej transformácii.

en_GB