Search
Close this search box.

Conservatory of Music and Drama

Conservatory je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch samostatných druhov strednej školy v Slovenskej republike, ktoré okrem neho tvoria  gymnáziá a stredné odborné školy. Vzdelávací program pre hudobné a dramatické ako aj tanečné konzervatórium je podrobne vypracovaný v Štátnom vzdelávacom programe, účinnom od 1.9.2008, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky, a ktorý:

Hudobné a dramatické konzervatórium je typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe so zameraním na 8226 Q hudobno-dramatické umenie, 8227 Q tanec, 8228 Q spev a 8229 Q hudba. Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania.

Výchova a vzdelávanie v hudobnom a dramatickom konzervatóriu sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu individuálne, v skupinách alebo kolektívne, v ktorom žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje

 1. úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
 2. vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

Ciele vzdelávania v konzervatóriu

Hlavnými cieľmi vzdelania v konzervatóriu sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v umeleckých, pedagogických, pedagogicko-umeleckých a akademických oblastiach učenia sa tak, aby si:

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie systémového, kritického, seba hodnotiaceho a kreatívneho myslenia.

Ciele vyššieho odborného vzdelania v konzervatóriu možno zoskupiť do štyroch kategórií:

 1. personálna: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie na svojskú, samostatnú a tvorivú osobnosť profesionálneho umelca a umeleckého pedagóga,
 2. sociálna: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
 3. profesijno-orientačná: rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho uplatnenia,
 4. odborná umelecká a umelecko-pedagogická: rozvinutie umeleckých praktických i tvorivých zručností a nadobudnutie odborných pedagogických kompetencií.

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Všeobecné kompetencie absolventa hudobného a dramatického konzervatória sú:

Hlavné (kľúčové) spôsobilosti absolventa hudobného a dramatického konzervatória sú:

 1. podávať profesionálne umelecké výkony,
 2. profesionálne umelecko-pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,
 3. študovať na školách univerzitného typu,
 4. celoživotne sa vzdelávať.

Komisionálne skúšky v konzervatóriu

Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti po prerušení štúdia, pri prestupe z iného konzervatória alebo pri zmene študijného odboru. Riaditeľ konzervatória nemôže povoliť z hlavného odboru štúdia opravnú skúšku.

Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Predmety maturitnej skúšky v konzervatóriu sú slovenský jazyk  a literatúra, povinný cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky.

Predvedenie umeleckého výkonu /praktická časť odbornej zložky/.

V hlavných odboroch štúdia 8229 Q hudba a 8228 Q spev tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel. V hlavnom odbore štúdia hudobno-dramatické umenie tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

V hlavnom odbore štúdia 8227 Q tanec tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky. Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom hlavnom odbore štúdia študuje na konzervatóriu iba odborné vyučovacie predmety.

Absolventskou skúškou sa ukončuje súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný, 6. ročník štúdia. Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa overuje úroveň špecifických vedomostí a zručností žiaka zameraných na výkon konkrétnych pracovných činností. Skúškou sa môže overiť aj úroveň umeleckých a pedagogicko-umeleckých činností. Absolventská skúška v hudobnom a dramatickom konzervatóriu obsahuje:

 1. absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia,
 2.  absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu,
 3.  súbornú skúšku z pedagogickej prípravy alebo súborné skúšky z pedagogickej prípravy.

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 64/2015 Z. z.  o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

Skip to content