Search
Close this search box.

WellTo "Rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu"

welltoTurizmus a wellness služby majú potenciál prispieť k rozvoju zamestnanosti a ekonomického rastu vo vidieckych, okrajových a menej rozvinutých oblastiach. To si však vyžaduje zabezpečenie konkurencieschopnosti a kvality poskytovaných služieb na úrovni členského štátu Európskej únie. Projekt WellTo združuje krajiny, ktoré rozvíjajú turizmus a prijali dlhodobú stratégiu rozvoju turizmu, obsahujúcu aj rozvoj wellness služieb: Bulharsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko. Napriek tomu však systémy odborného vzdelávania a prípravy v týchto krajinách vykazujú rezervy v možnostiach flexibilného získavania kvalifikácií v oblasti turizmu.

Diskusie so zástupcami zariadení cestovného ruchu preukázali záujem o zamestnanca wellness centra, ktorý by dokázal zabezpečiť lepšiu organizáciu poskytovaných služieb. Tento zamestnanec by mal dobre poznať procedúry a služby, ktoré wellness centrum poskytuje, a zároveň by mal mať rozvinuté komunikačné zručnosti, ktoré využije pri konzultácii s klientami o ich voľbe wellness služieb. Zamestnanec by mal zvládať povinnosti spojené s riadením činnosti wellness centra a mal by mať výborné organizačné schopnosti.

Na základe uvedených skutočností a prieskume medzi zástupcami wellness turizmu, sa konzorcium projektu rozhodlo vytvoriť kvalifikáciu „administrátora wellness centra.“ Kvalitu procesu vytvárania kvalifikácie zabezpečuje účasť nemeckého partnera – Inštitútu pre odborné vzdelávanie a tréning (BIBB).

Cieľom projektu je počas dvoch rokov pripraviť spoločnú kvalifikáciu „administrátora wellness centra,“ ktorá reflektuje potreby odvetvia wellness turizmu. Projekt je založený na spolupráci medzi národnými inštitúciami, poskytovateľmi OVP a spoločnosťami poskytujúcimi turistické a wellness služby, ktorá zahŕňa aj medzinárodné mobility s cieľom zabezpečenia a certifikovania učenia na pracovisku. Súčasťou projektu bude vytvorenie Európskej siete zručností pre wellness turizmus, (European Wellness Tourism Skills Network), ktorá bude združovať relevantných aktérov zapojených do procesov vytvárania kvalifikácií z oblasti wellness turizmu na európskej úrovni.

Vedúca organizácia projektu – Institute for Training of Personnel in International Organisations, BG Partnermi projektu sú: Číslo projektu: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ Trvanie projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 Viac o projekte: www.wellto.eu Facebook https://www.facebook.com/ProjectWELLTO/Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+
Skip to content