Search
Close this search box.

Dance Conservatory

Dance Conservatory je zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v osemročnom súvislom vzdelávacom programe v študijnom odbore 8227 Q tanec. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov. Konzervatórium sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou alebo ako internátna škola, kde sa štúdium v poslednom ôsmom ročníku ukončuje maturitnou skúškou aj absolventskou skúškou. V tanečnom konzervatóriu sa rozdielová skúška z odbornej teoretickej pripravenosti nevykonáva. Riaditeľ konzervatória nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia.

  Tanečné konzervatórium poskytuje
 1. nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) úspešným skončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe,
 2. úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
 3. vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.
Nižšie sekundárne vzdelávanie /ISCED 242/ druhý stupeň základnej školy

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania (1. až 4. ročník tanečného konzervatória) je interdisciplinárny (medzi predmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji spôsobilostí žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti a talent v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom, vyššom sekundárnom vzdelávaní.

  Vyššie sekundárne vzdelávanie /ISCED 354/ 5. až 8. ročník tanečného konzervatória

Vzdelávanie v 5. až 8. ročníku tanečného konzervatória priamo nadväzuje na nižšie sekundárne vzdelanie základných škôl. Je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti ( kompetencie) stredného všeobecného vzdelania s maturitou a stredného odborného vzdelania s maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie univerzitné vzdelávanie, pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Zmyslom tanečného konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na tanečných konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov, regionálnych potrieb a podmienok, potrieb a záujmov žiakov.

Priebeh vzdelávania v 5. až 8. ročníku tanečného konzervatória upravuje § 44 školského zákona:

Konzervatórium pre odbor tanec sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou alebo ako internátna škola.

Prijatie na uvedené vzdelávanie upravuje § 62 až § 71 školského zákona:

Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

Do odborov vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa prijímajú uchádzači po ich overení na prijímacej skúške (na tanečné konzervatórium aj po overení zdravotnej spôsobilosti). Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

  Vyššie odborné vzdelávanie /ISCED 554/ 7. a 8. ročník tanečného konzervatória

Pokročilejšie vzdelávanie v 7. a 8. ročníku tanečného konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti. Kvalifikácie profesionálneho tanečného umelca a pedagóga umenia získané štúdiom ISCED 554 programov v 7. a 8. ročníku tanečného konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu, žiaci získavajú praktické schopnosti, vedomosti potrebné pre zamestnanie, kvalifikáciu na trhu práce. Tanečné konzervatórium, ako samostatný typ druhu stredných škôl poskytuje najvyššiu možnú dosiahnuteľnú úroveň vzdelania tanečníka na týchto typoch škôl. Priebeh vzdelávania v tanečnom konzervatóriu upravuje § 44 školského zákona. Spôsoby ukončovania vyššieho odborného vzdelávania a získania dokladov na prvom stupni terciárneho vzdelávania ISCED 554 upravuje § 79:

Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia.

Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa overuje úroveň špecifických vedomostí a zručností žiaka zameraných na výkon konkrétnych pracovných činností. Skúškou sa môže overiť aj úroveň umeleckých a pedagogicko-umeleckých činností. Absolventská skúška v tanečnom konzervatóriu obsahuje:

 • absolventský výkon z hlavného odboru štúdia a súbornú skúšku z pedagogickej prípravy.
Ciele vzdelávania Hlavnými cieľmi vzdelávania v tanečnom konzervatóriu sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:
 • bol absolvent pripravený pre profesionálnu umeleckú a pedagogicko-umeleckú prácu,
 • získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovacie ( aj celoživotné ) vzdelávanie a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.
Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v umeleckých, pedagogických, pedagogicko-umeleckých a akademických oblastiach učenia sa tak, aby:
 • si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,
 • získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu pokračovacieho vzdelávania.

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.

  Ciele prvého stupňa terciárneho vzdelávania v tanečnom konzervatóriu možno zoskupiť do štyroch kategórií:
 • personálne, maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou profesionálneho umelca a umeleckého pedagóga,
 • sociálne, rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
 • profesijno-orientačné, rozvitie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho uplatnenia,
 • všeobecno-vzdelávacie, rozvitie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä umeleckého) vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity.
Stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého osemročného vzdelávacieho programu tanečného konzervatória,ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou absolventskou skúškou. Dokladom o získanom  vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „d i p l o m o v a n ý   š p e c i a l i s t a   u m e n i a “ so skratkou DiS. art. Je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EU a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého osemročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.   Profil absolventa Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, všeobecnú vzdelanosť (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä vyššieho sekundárneho vzdelávania. Spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, semi-formálneho (osvetového, zamestnávateľského a iného organizačného) vzdelávania ako aj neinštitucionálneho vzdelávania. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetentnosti) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a rozvíjacích aktivít, ktoré v rámci školy skutočne prebiehali. Spôsobilosti sú koncipované ako ideálny plánovaný cieľový výstup, dosahovaný procesom sústavy ich rozvíjania na Tanečnom konzervatóriu.   Kľúčové kompetencie absolventa tanečného konzervatória
 • dokáže profesionálne umelecky tvoriť podľa hlavného odboru štúdia,
 • dokáže orientovať sa v tanečných technikách a tanečných štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
 • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr,
 • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,
 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, jeho ústny a písomný prejav je adekvátny situácii a účelu uplatnenia,
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk,
 • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
 • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilosti, ktoré sú základom efektívnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
 • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
 • poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady a zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne rizika,
 • dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,
 • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
 • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
 • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
 • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
 • zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
 • reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
 • na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
 • efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
 • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch,
 • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
 • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,
 • používa matematické myslenie na riešenie umelecko-teoretickej problematiky, praktických problémov umeleckého prejavu v každodenných situáciách,
 • používa matematické modely logického a priestorového myslenia pri interpretácii a tvorbe vlastného umeleckého diela – choreografie,
 • spôsobilosti uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky, spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 • kriticky používa technológie informačnej spoločnosti pri vyučovaní a učení sa, vo voľnom čase a na komunikáciu (používa počítač na získanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu), rozumie a používa primerane zložité postupy a algoritmy,
 • uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a inej digitálnej komunikácie,
 • dokáže používať informačné technológie v umení, má schopnosť inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote.
Štyri hlavné kľúčové spôsobilosti absolventa tanečného konzervatória: podávať profesionálne umelecké výkony profesionálne umelecko-pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách študovať na univerzitách celoživotne sa vzdelávať.   Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 64/2015 Z. z.  o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.  
Skip to content