Search
Close this search box.


Súťaže cvičných firiem

Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu cvičných firiem budú aj tento rok súťaže cvičných firiem.

Cvičné firmy sa budú prezentovať v stánkoch, kde budú ponúkať služby a produkty svojej firmy, viesť obchodné rozhovory, uzatvárať zmluvy s potenciálnymi zákazníkmi. Pri týchto rozhovoroch budú využívať katalóg, akciové letáky, samotný imidž firmy, ako aj všetky dostupné marketingové nástroje súčasnej doby.

Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania. Budú prezentovať kľúčové kompetencie, ako je  prezentácia, kreativita, flexibilita mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem:

katalóg cvičnej firmy nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť
imidž stánku cvičnej firmy nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra
reprezentant/reprezentantka spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov, vystupovanie…
slogan cvičnej firmy výstižnosť, originalita, jednoduchosť
logo cvičnej firmy originalita, reprodukovateľnosť, nápaditosť
elektronické prezentácie cvičných firiem

estetická stránka ( prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov),

obsah (kvalita1/množstvo podaných informácií, kvalita2/ logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo, kvalita3/platobné a dodacie podmienky),

prezentujúci – celkový dojem, atmosféra; verbálna komunikácia; neverbálna komunikácia; dodržanie časového limitu oživujúce prvky prezentácie

Cvičná firma, ktorá dosiahne najviac bodov vo všetkých kategóriách, získa cenu absolútneho víťaza veľtrhu.

Veríme, že sa stretneme v dňoch 10. – 11. novembra 2016 na 25. ročníku výstavy JUVYR a na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý je súčasťou.

Tešíme sa na Vás!

Skip to content