Search
Close this search box.

SkillMe

Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle – skillME

skilllme

Štátny inštitút odborného vzdelávania je partnerom medzinárodného projektu SkillME a  v spolupráci s národnými i medzinárodnými partnermi sa podieľa na implementácií jednotlivých aktivít projektu. Národnými partnermi sú: Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republike a Stredná odborná škola Stará Turá.

V rámci medzinárodnej spolupráce spolupracuje so zástupcami reprezentatívnych zväzov v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, národnými regulačnými inštitúciami a strednými odbornými školami z partnerských krajín: Chorvátska, Lotyšska a Slovinska.

Hlavným cieľom projektu je identifikácia nedostatkových zručností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle a vo svojej podstate je projekt reakciou na skutočnosť, že napriek pomerne vysokej nezamestnanosti elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka množstvo pracovných príležitostí, no zamestnávatelia majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov.

Aktivity projektu riešia chýbajúce zručnosti vo výrobe, zlepšujú možnosti uplatniteľnosti na trhu práce a v neposlednom rade zvyšujú schopnosť odborných škôl reagovať na potreby požiadavky nových zručností na trhu práce.

Cieľovými skupinami projektu sú najmä spoločnosti v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, študenti, zamestnanci výrobných spoločností, stredné odborné školy, inštitúcie celoživotného vzdelávania a ďalšie osoby zapojené do problematiky trhu práce a odborného vzdelávania v uvedených oblastiach.

V rámci hlavných aktivít projektu sa v roku 2015 uskutočnili vo všetkých partnerských krajinách uskutočnili rozhovory s personálmi riaditeľmi elektrotechnických a strojárskych spoločností za účelom identifikácie zručností, ktoré im u zamestnancov najviac chýbajú. Mnoho oslovených spoločností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v spolupracujúcich krajinách identifikovalo podobné chýbajúce zručnosti u svojich zamestnancov. Najčastejšie zamestnancom chýbali zručnosti v týchto oblastiach:

  1. Technická dokumentácia;
  2. CAD/CAM systémy;
  3. Automatizácia;
  4. Nové materiály.

Najviac chýbajúce zručnosti boli na základe prieskumu z realizovaných rozhovorov vybrané a rozdelené medzi partnerské krajiny. Každá krajina je zodpovedná za vypracovanie krátkeho vzdelávacieho programu z pridelenej oblasti. Vytvorené vzdelávacie programy budú pilotne vyskúšané na partnerských školách a následne budú doplnené do existujúcich študijných odborov.

Doba trvania projektu: 1. 11. 2014 – 30. 10. 2017Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+

Projektové číslo: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA

Bližšie informácie: https://www.gzs.si/skill-me.

Skip to content