Search
Close this search box.

Financial literacy

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 2. júla 2008 sa stal dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“. Jeho výstupom bol Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0 vypracovaný v roku 2008. Ostatný v rade je National Financial Literacy Standard version 1.2 (www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-12which was developed as part of the optimisation of the National Standard for Financial Literacy version 1.1 (NSFG).

State Institute of Vocational Education (ŠIOV)as a member of the Inter-Ministerial Expert Group on Financial Literacy (hereinafter referred to as MES FG), processed and recommended to approve  National Financial Literacy Standard version 1.2, ktorý zohľadňuje potrebu optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti verziu 1.1 z dôvodu rozsiahlosti tém a takisto zapracovania úpravy pre zabezpečenie hlavných cieľov podnikateľského vzdelávania. Schválilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom.

Mapovanie finančnej gramotnosti na Slovensku v rokoch 2016 – 2020

Objective mapovania činností súvisiacich s podporou finančnej gramotnosti, which ŠIOV - SCCF implemented
v rokoch 2019 až 2020 bolo zistiť v akom stave je zabezpečené vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na Slovensku a zistiť aj možnosti zviditeľnenia a sieťovania.  Mapovali sme obdobie rokov 2016 –2020. Výsledné dokumenty mapovania FG
can be found at https://siov.sk/ucme-sa-doma/vzdelavaci-obsah/financna-gramotnost/.

 

Entrepreneurship education

Do Štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu je zapracované podľa  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom dvojúrovňového modelu vzdelávania zaviedol výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach podľa štátnych a školských vzdelávacích programov: „Výchova k podnikaniu“ je v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre odborné vzdelávanie a prípravu pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania  komplexne začlenená vo vzdelávacom štandarde spoločnom pre všetky odbory. Na podporu podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti sa všetkým stredným odborným školám odporúča zapájať do vzdelávania na škole predmet cvičná firma prostredníctvom ŠIOV a jeho pracoviska Slovenké centrum cvičných firiem.

Teaching supporting výchovu k podnikaniu dotvára odborný profil absolventa a jej inclusion must be reflected in school curricula pre študijné a učebné odbory stredných odborných škôl ako súčasť vzdelávacieho procesu. Má svoje špecifiká, umožňuje uplatňovanie rôznych inovatívnych vyučovacích metód a je orientovaná na rozvoj vedomostí a zručností vo vzťahu k budúcej uplatniteľnosti absolventa v reálnom živote.

Useful links and documents

 

Mapovanie Finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022

Štatút Medzirezortnej expertnej skupiny k finančnej gramotnosti

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických  zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu  

Zborník z diskusného fóra Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v kocke

 Mapovanie finančnej gramotnosti v rokoch 2016 – 2020 – grafy 

 Popis koláčových grafov mapovania finančnej gramotnosti 

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021

Zborník z konferencie „Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?“ 

Národný štandard finančnej gramotnosti

Metodika finančnej gramotnosti

Video Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF o jeho činnosti

Materiály k finančnej gramotnosti

Materiály k podnikateľskému vzdelávaniu

Aktuálne informácie v oblasti podnikania ale aj daňových priznaní, čerpania OČR a pod.

Peniaze – učebné texty

Brožúra Viac ako 20 rokov praxe cvičnej firmy

  • Plné znenie učebnice Cvičná firma praktikum (pre ŠO 6317 6 obchodná akadémia) nájdete na stránke edicnyportal.iedu.sk
Skip to content