Kritéria pre recenzentov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zostavuje register recenzentov, zverejnených na edičnom portáli MŠVVaŠ SR (www.edicnyportal.sk). Do zoznamu registra recenzentov sa vyberá na základe nasledovných kritérií:
 1. kvalifikácia recenzent musí:
  • mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru sminimálnou praxou 5 rokov (pri úzko špecializovaných odborných predmetoch možnosťvýnimky),
  • mať vedomosti vpríslušnej oblasti, ale aj vpríbuznej oblasti, odbornú kvalifikovanosť vdanom odbore,
  • vedieť spolupracovať sodborníkmi ziných predmetov, aby vedel nadväzovať vrozvíjaní medzipredmetových vzťahov;pri posudzovaní daného diela,
  • byť objektívny, nezávislý, nestranný a nezaujatý, aby mohol správne zhodnotiť aposúdiť dané dielo,
  • byť odborníkom so všestranným zameraním, mať prehľad onových trendoch nielen doma ale aj vzahraničí,
  • spĺňať publikačnú gramotnosť;
  recenzent nesmie byť:
  • autorom alebo spoluautorom učebnice, ktorú hodnotí,
  • vpracovno-právnom vzťahu k nakladateľstvu ani k autorovi učebnice,
  • zaujatý voči autorom recenzovanej učebnice a nakladateľstvu;
 2. celoživotné vzdelávanie recenzent musí:
  • priebežne absolvovať vhodné školenia na získanie nových vedomostí azručností,
  • byť neustále informovaný onajnovších poznatkoch vdanej oblasti, aby si mohol zvyšovať svoju kvalifikáciu,
  • zameriavať svoj profesionálny rast na zlepšovanie vedomostí a schopností v didaktickej oblasti;
 3. osobnostné predpoklady recenzent musí:
  • byť bezúhonný, komunikatívny,
  • presadzovať princípy kritického myslenia a zvládať stresovú záťaž,
  • mať asertívne vystupovanie a celkovo sa správať na vysokej profesionálnej aetickej úrovni;
 4. požadované doklady
  • doklad ovzdelaní,
  • súhlas dotknutej osoby;
en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť