Search
Close this search box.

QUANTUM

QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET

Projekt QUANTUM, realizovaný v rámci programu Európskej únie Erasmus+, je zameraný na podporenie relevantnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a jeho prínosu k zamestnanosti v Európe. Svoj zámer plánuje zrealizovať prostredníctvom vytvorenia a otestovania nového monitorovacieho systému, ktorý bude vychádzať zo vzájomnej spätnej väzby a trasovania absolventov OVP s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality prostredníctvom sietí kvality na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a Portugalsku.

Projekt trvá od decembra 2020 do novembra 2022.

Ciele projektu

 • vytvoriť nástroj na zavedenie systému trasovania absolventov na stredných odborných školách, ktorý bude využiteľný aj pre ďalších poskytovateľov OVP, za účelom vytvorenia jasnejšej predstavy o výstupoch v oblasti OVP, tak ako je zdôraznené v Odporúčaní Rady v oblasti trasovania absolventov (2017);
 • vytvoriť vhodný rámec spolupráce, ktorý bude prínosom pre všetkých zúčastnených a umožní vzájomné učenie sa,
 • podporiť využívanie spoločnej praxe, najmä v oblasti adaptovania metódy peer review a indikátorov EQAVET

Aktivity projektu

 • vytvorenie a pilotovanie národných/regionálnych sietí kvality, ktoré budú slúžiť ako systémový model spolupráce medzi poskytovateľmi OVP, tvorcami politík a ostatnými cieľovými skupinami
 • definovanie a realizovanie spoločného monitorovacieho systému pre hodnotenie kvality a relevantnosti OVP v spolupráci s rôznymi aktérmi,
 • realizovanie 4 školení a fokusových skupín v oblasti v každej krajine

Výstupy projektu

 • spoločný monitorovací systém trasovania absolventov
 • príručka pre zriadenie sietí kvality v OVP
 • budovanie kapacít sietí kvality, ich realizácia a udržateľnosť

Partneri

 • FORMA Azione S.r.l. (Taliansko)
 • Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (Portugalsko)
 • Arbeiterkammer Salzburg (Rakúsko)
 • Regione Umbria (Taliansko)

Koordinátor – Štátny inštitút odborného vzdelávania

Lifelong Learning Unit

Kontakt : jana.cuvalova@siov.sk

Viac informácií : www.quality-networks.eu

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA202-078249

Podpora projektu Európskou komisiou nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za obsahovú stránku projektu.

Skip to content