Search
Close this search box.

Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých

Zlepšovanie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých na Slovensku

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) a vzdelávanie dospelých (VD) na Slovensku stoja pred výzvou modernizácie a zefektívnenia, aby dokázali adekvátne reagovať na potreby 21. storočia. Národný projekt „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“ predstavuje ambiciózny krok k tomuto cieľu. Jeho implementáciou sa očakáva dosiahnutie trvalého a pozitívneho vplyvu na kvalitu odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých, prípravu študentov na trh práce, vytvorenie nástrojov na zber a lepšie využívanie dát na rôznych úrovniach riadenia OVP a rozvoj kapacít v tejto oblasti. Projekt sa bude realizovať v troch oblastiach:

A1: Zavedenie komplexného systému manažérstva kvality v OVP

Zameriava sa na zavedenie komplexného systému manažérstva kvality v OVP na všetkých úrovniach, od ministerstva školstva až po jednotlivé školy ako aj vo vzdelávaní dospelých:

– A1.1 Manažérstvo kvality na systémovej úrovni
– A1.2 Manažérstvo kvality na úrovni regionálnej administratívy
– A1.3 Manažérstvo kvality na úrovni SOŠ a zamestnávateľov
– A1.4 Manažérstvo kvality vo vzdelávaní dospelých

Ambíciou je posilniť uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Implementácia kľúčových aktivít prinesie očakávaný posun slovenského školstva smerom k modernizácii a inkluzívnej a efektívnej budúcnosti. Otvoria sa dvere novým príležitostiam a študenti budú lepšie pripravení na zvládnutie profesijných výziev. Na základe národnej stratégie sa nastavia mechanizmy certifikácie inštitúcií vzdelávania dospelých a zavedie sa cyklus neustáleho zvyšovania kvality.

Hlavné aktivity:

 • Vypracovanie Národnej stratégie kvality OVP a VD
 • Návrh systému zabezpečovania kvality praktického vyučovania u zamestnávateľa
 • Etablovanie metódy vzájomného hodnotenia (peer review) ako nástroja zabezpečovania kvality v OVP
 • Zavedenie metodickej podpory zo strany ŠIOV
 • Analýza existujúcich opatrení na zabezpečovanie kvality v OVP na úrovni kraja
 • Príprava akčných plánov kvality na úrovni VÚC
 • Zavedenie nástrojov zabezpečovania kvality v školách a na pracoviskách
 • Vytvorenie transparentného systému certifikácie inštitúcií pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých

A2: Trasovanie absolventov stredných odborných škôl

Cieľom tejto aktivity je zistiť, aká je kariérna cesta absolventov OVP po ukončení štúdia a dobudovanie systému trasovania absolventov tak, aby zbieral dáta o ich pokračovaní vo vzdelávaní alebo zaradení sa na pracovný  trh, relevantnosti výberu odboru, vedomostiach a zručnostiach nadobudnutých vo vzdelávaní na SOŠ a ich aplikácii v praxi. Analýza získaných údajov povedie k skvalitneniu OVP a lepšej príprave študentov na pracovný trh.

Hlavné aktivity:

 • Zavedenie procesov k trasovaniu absolventov SOŠ
 • Dobudovanie tzv. 2. piliera trasovania absolventov na základe zberu údajov vo forme jednotného online dotazníka
 • Dobudovanie tzv. 3. piliera trasovania absolventov prostredníctvom samotných škôl
 • Využitie informácií na skvalitnenie OVP

A3: Rozvoj kapacít pre systém manažérstva kvality

Táto aktivita sa zameriava na posilnenie kapacity vzdelávacích inštitúcií zavádzať si vnútorné systémy zabezpečovania kvality a rozvíjať kultúru kvality. ŠIOV bude ponúkať podporné vzdelávacie programy určené pre rôzne cieľové skupiny a vyvinie aj vlastné úsilie o  zavedenie interného modelu riadenia kvality (CAF).

Hlavné aktivity:

 • Vytvorenie stálej vzdelávacej ponuky vo forme akreditovaných kurzov
 • Zavedenie modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) v rámci ŠIOV

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu: Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávania dospelých

Operačný program: 401000 – SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond plus

Prioritná os: 401402 – 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36 mesiacov

Konkrétny cieľ: 401402045 – ESO4.5 Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy (ESF+) – menej rozvinuté.

Skip to content