Search
Close this search box.

Národný projekt - Systém overovania kvalifikácií

Projekt bol zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému CŽV tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.

Operačný program:312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Realizátor:State Vocational Education Institute
Názov projektu:Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
Kód výzvy:OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
Kód ITMS:312011V983
Miesto realizácie:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie:od 03/2019 do 09/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu:11 776 696,22 €

Cieľom národného projektu bolo komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike. Hlavný cieľ projektu sa dosiahol realizáciou špecifických cieľov:

1.1       vytvoriť štruktúry a záväzné postupy pre procesy CŽV s dôrazom na overovanie kvalifikácií platné na národnej úrovni;

1.2       prostredníctvom podpory CŽV v SR pilotne testovať (preveriť v praxi) systém overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov).

S uvedenými cieľmi súvisela potreba inštitucionálneho oddelenia vzdelávania od overovania kvalifikácií a nastavenie kritérií pre vytvorenie a monitorovanie činnosti inštitúcií autorizovaných k overovaniu kvalifikácií. Tento cieľ bol dosiahnutý prostredníctvom adaptácie funkčných Centier OVP a ďalších vzdelávacích inštitúcií (predovšetkým stredných a vysokých škôl) na centrá celoživotného vzdelávania, čo smerovalo aj k vyššej flexibilite a orientácii škôl smerom k CŽV, zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnejšiemu využívaniu kapacít ľudských zdrojov. Dôveryhodnosť a transparentnosť systému bola dosiahnutá konsenzuálnym nastavením kritérií, podmienok a záruk v rámci procesov overovania výsledkov predchádzajúceho učenia sa a výchovou odborníkov – autorizovaných osôb. Jedným z cieľov projektu bolo preniesť tieto systémové prvky na regionálnu úroveň a priblížiť CŽV jednotlivcom aj geograficky, a to prostredníctvom zavedenia systému sledovania, vyhodnocovania a prenosu príkladov dobrej praxe v oblasti CŽV prostredníctvom sektorových expertov naprieč regiónmi. Súčasťou projektu bolo aj preskúmanie legislatívnych podmienok a spracovanie návrhu podnetov na úpravy legislatívneho prostredia celoživotného vzdelávania v úzkej súčinnosti s príslušnými rezortnými ministerstvami, predovšetkým MŠVVaŠ SR.

Aktivity boli podporené mediálnou kampaňou špecificky zameranou na nábor účastníkov pilotného overovania a propagáciu skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie a možnosti zapojenia do aktivít CŽV. Pozitívna publicita systému overovania kvalifikácií bola zabezpečená prostredníctvom aktivít prijímateľa i dodávateľa, aj s podporou sociálnych partnerov a ambasádorov pre propagáciu zo strany dodávateľa externých služieb.

Výsledkom projektu sú jasne a konsenzuálne nastavené a otestované podmienky realizácie systému overovania kvalifikácií v SR, ktoré vypracovali sektoroví experti, pracovné skupiny zložené zo zástupcov MŠVVŠ SR, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľských organizácií, atď.

Projekt prispel k znižovaniu podielu dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom umožnenia získania, prehĺbenia alebo zmeny kvalifikácií.

Spôsob realizácie:

Národný projekt Systém overovania kvalifikácií bol plánovaný, vyhodnocovaný a monitorovaný formou projektového riadenia. Jedným z predpokladov úspešnej implementácie projektu bolo adekvátne personálne zabezpečenie odborných činností v rámci jednotlivých aktivít a projektového riadenia vrátane administratívnej podpory projektu. Implementácia aktivít projektu bude zabezpečená nasledovne:

  • internými kapacitami prijímateľa;
  • zabezpečenie odborných aktivít sektorovými expertmi bude riešené dodávateľsky v rámci dodávky služieb „Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií“ v úzkej spolupráci so zadávateľom. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Cieľom projektových aktivít bolo vytvoriť štruktúry a záväzné postupy pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni. Úlohou bolo spoločne definovať, nastaviť a pilotne otestovať systém overovania kvalifikácií, jeho jednotlivé zložky a spôsob, ako a na základe akých predpokladov budú v tomto systéme pôsobiť. V rámci jednotlivých podaktivít sa vypracovali a vytvorili jednotlivé prvky systému, bez ktorých by zavedenie systému nebolo funkčné. Realizácia expertných aktivít bola okrem samotného systému overovania kvalifikácií zameraná aj na relevantné oblasti celoživotného vzdelávania, a to vytvorenie systému príkladov dobrej praxe, vzdelávanie a certifikáciu autorizovaných osôb. Aktivity boli podporené mediálnou kampaňou špecificky zameranou na nábor účastníkov pilotného overovania a propagáciu skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie a možnosti zapojenia do aktivít CŽV. Pozitívna publicita systému overovania kvalifikácií bola zabezpečená prostredníctvom aktivít prijímateľa i dodávateľa, aj s podporou sociálnych partnerov a ambasádorov pre propagáciu zo strany dodávateľa externých služieb. Súčasťou expertných aktivít bolo pilotné testovanie systému overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov).Výsledkom aktivít projektu sú jasne a konsenzuálne nastavené a otestované podmienky realizácie systému overovania kvalifikácií v SR, ktoré vypracujú pracovné skupiny zložené zo zástupcov MŠVVŠ SR, zástupcov vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľských organizácií.

Aktivity sa realizovali v rámci troch vývojových fáz projektu zameraných na prípravu a implementáciu štruktúry systému overovania kvalifikácií a pilotné testovanie systému overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov).

Projekt Systém overovania kvalifikácií bol realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita A: Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií

Zámerom aktivity bolo vytvoriť metodologický základ, štruktúry a záväzné postupy pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni. Bolo potrebné definovať, vytvoriť jednotlivé prvky systému, prvotne nastaviť jeho jednotlivé zložky a spôsob, ako a na základe akých predpokladov budú v tomto systéme pôsobiť a bez ktorých by zavedenie systému nebolo funkčné.

V rámci aktivity A sa realizovali nasledovné podaktivity:

A.1       Špecifikácia konceptu štruktúry systému overovania kvalifikácií

A.2       Tvorba príručiek pre užívateľov/aktérov systému overovania kvalifikácií

Aktivita B: Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi

Zámerom aktivity bolo vytvorenie celonárodnej štruktúry, prostredníctvom ktorej sa verovanie kvalifikácií realizovalo. Na základe potrieb identifikovaných v predchádzajúcej aktivite bolo nevyhnutné vytvorenie štruktúr a definovanie procesov v oblasti overovania kvalifikácií platných na národnej úrovni. Na základe vypracovaných príručiek a stanovených kritérií, sa vytvorila sieť autorizovaných inštitúcií, predovšetkým s využitím existujúcich centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP), univerzitných centier ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích inštitúcií, komôr a pod. Pri tvorbe systému overovania kvalifikácií bolo nevyhnutné zobrať do úvahy potreby jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Verifikované potreby trhu práce by mali byť objednávkou aj na programy ďalšieho vzdelávania. Potreba regionálneho pohľadu na dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile vyplýva z nízkej ochoty priemerného jednotlivca k študijnej mobilite (nákladnosť kurzov, nízka informovanosť a miesto vzdelávania).Nevyhnutnou súčasťou bolo aj preskúmanie legislatívnych podmienok a spracovanie návrhov podnetov na úpravy legislatívneho prostredia celoživotného vzdelávania v úzkej súčinnosti s príslušnými rezortnými ministerstvami, predovšetkým MŠVVaŠ SR.

V rámci aktivity B sa realizovali nasledovné podaktivity:

B.1       Identifikácia konkrétnych regionálnych potrieb celoživotného vzdelávania a nastavenie relevantnej ponuky celoživotného vzdelávania

B.2       Vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií/osôb/národných garantov, vrátane prípravy a certifikácie autorizovaných osôb

Aktivita C: Spustenie pilotného overovania SOK

V súlade s vytvorenými štruktúrami, záväznými postupmi pre procesy celoživotného vzdelávania s dôrazom na overovanie kvalifikácií platných na národnej úrovni, ako aj vyškolenými autorizovanými osobami nasledovala fáza pilotného testovania (preverenia v praxi) systému overovania kvalifikácií a ich častí. Pilotné testovanie sa bude realizovať v súlade s potrebami overenia kvalifikácií identifikovaných v predchádzajúcich aktivitách.

Cieľom aktivity bolo pilotne testovať systém overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov). Možnosť získania/overenia kvalifikácie bola podporená publicitou smerovanou na cieľové skupiny projektu špecificky zameranou na propagáciu validácie – skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie smerom k cieľovým skupinám, širokej verejnosti, kariérnym poradcom, úradom práce a iným relevantným subjektom.

V rámci aktivity C sa realizovali nasledovné podaktivity:

C.1       Príprava skúšok

C.2       Identifikácia vzdelávacích inštitúcií v súlade s NSK (akreditované inštitúcie)

C.3       Nábor potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie vrátane mediálnej kampane

C.4       Realizácia skúšok na získanie kvalifikácie

C.5       Štruktúrovaná spätná väzba, vyhodnotenie skúseností z pilotného overovania a aktualizácia SOK, trasovanie uchádzačov, monitorovanie reálnych nákladov(finančných, personálnych) na realizáciu skúšky.

Aktivita D: Koordinácia projektu

Cieľom aktivity bolo efektívne a kvalitné riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte. Účelom koordinácie realizácie jednotlivých aktivít NP bolo dosiahnutie efektívneho plnenia úloh v súlade s harmonogramom a rozpočtom projektu. Koordinácia projektu sa týkala odborných garantov a odborných zamestnancov projektu vrátane projektovej kancelárie a koordinácia prác s predstaviteľmi dodávateľa služieb „Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií“. Riadenie projektu realizoval Riadiaci výbor národného projektu a manažment projektu. Súčasťou koordinácie projektu bola aj administratíva a ekonomická agenda projektu, vrátane publicity a informovanosti o projekte.

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ 

Skip to content