Search
Close this search box.

Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je komplexný rámec, ktorý obsahuje všetky kvalifikácie udeľované v systéme všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na Slovensku, ktoré je možné získať cestou formálneho (školského) vzdelávania, neformálneho (ďalšieho) vzdelávania a informálneho učenia sa.

SKKR je nástrojom na:

  • klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií, ktoré sú popísané ako požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie (tzv. vzdelávacie výstupy),
  • zabezpečenie transparentnosti a zrozumiteľnosti kvalifikácií na Slovensku,
  • jednoduchší prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania,
    garantovanie kvality kvalifikácií.

Najdôležitejšími úlohami SKKR je podpora celoživotného vzdelávania a umožnenie overovania a uznávania kvalifikácií (validácie).

Slovenský kvalifikačný rámec má 8 úrovní, ktoré sú prepojené na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca. Európsky kvalifikačný rámec (EKR) je spoločný referenčný rámec, ktorý pomáha pochopiť, porovnať a uznávať kvalifikácie získané v Európskej únii. Toto vzájomné prepojenie umožňuje porozumenie slovenským kvalifikáciám kdekoľvek v Európskej únii.

Na zabezpečenie tejto zrozumiteľnosti sa úrovne SKRR a EKR od školského roka 2018/2019 uvádzajú na všetkých vysvedčeniach a osvedčeniach o získanej kvalifikácii a na dodatkoch k vysokoškolským diplomom.

Úroveň kvalifikačného rámca sa uvádza aj pri popisovaní získaného vzdelania / kvalifikácie vo formáte životopisu Europass.

Slovenský kvalifikačný rámec

Slovenský kvalifikačný rámec


Prehľad kvalifikácií v rámci Slovenského kvalifikačného rámca

Úroveň SKKRVzdelávacia cestaDoklad o kvalifikácii
1formálne vzdelávanieVysvedčenie s doložkou
2formálne vzdelávanieVysvedčenie s doložkou
formálne vzdelávanieVysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
neformálne vzdelávanie a informálne učenie saOsvedčenie o kvalifikácii
3formálne vzdelávanieVysvedčenie s doložkou
neformálne vzdelávanie a informálne učenie saOsvedčenie o kvalifikácii
4formálne vzdelávanieVysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
formálne vzdelávanieVysvedčenie o maturitnej skúške
neformálne vzdelávanie a informálne učenie saOsvedčenie o kvalifikácii
5formálne vzdelávanieVysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list
formálne vzdelávanieVysvedčenie o maturitnej skúške
formálne vzdelávanieVysvedčenie o absolventskej skúške + absolventský diplom
neformálne vzdelávanie a informálne učenie saOsvedčenie o kvalifikácii
6formálne vzdelávanieVysokoškolský diplom (1. stupeň) + vysvedčenie o štátnej skúške + dodatok k diplomu
neformálne vzdelávanie a informálne učenie saOsvedčenie o kvalifikácii
7formálne vzdelávanieVysokoškolský diplom (2. stupeň) + vysvedčenie o štátnej skúške + dodatok k diplomu
neformálne vzdelávanie a informálne učenie saOsvedčenie o kvalifikácii
8formálne vzdelávanieVysokoškolský diplom (3. stupeň) + vysvedčenie o štátnej skúške + dodatok k diplomu

Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec
Odbor európskych politík
State Vocational Education Institute
mobil: 0911 469 793
e-mail: lubica.gallova@siov.sk


Dokumenty:

Skip to content