Search
Close this search box.

Vzdelávacie materiály

 

1. Učebné texty pre učiteľov základných a stredných škôl k podpore finančnej gramotnosti:

2. Vzdelávacie materiály pre odborný kurz „Ovocinár“:
– Biologické základy ovocinárstva
– Pestovateľské technológie
– Rez a tvarovanie

Dostupné len ako študijné materiály študentom v on-line vzdelávaní prostredníctvom kurzu „Ovocinár“

3. Metodická príručka k elektronickej učebnici s obsahom tém pre poľnohospodárske technológie, agromechatroniku vrátane manuálov na jej použitie vo vyučovacom procese učiteľom a žiakom pri riešení projektov a SOČ (Medzinárodný projekt AGROMECHATRONIK  2019-1-SK01-KA202-060773 )

Metodická príručka – Agromechatronika k učebnici e-book

4. Arboristické štandardy

Učebné texty pod názvom „Arboristické štandardy“ boli vypracované ako didaktický materiál pre učiteľov stredných odborných škôl. Sú určené ako doplnkový vzdelávací manuál k výučbe odborných predmetov s problematikou sadovníckej a krajinárskej tvorby v učebných a v študijných odboroch záhradníckeho zamerania.

Arboristické štandardy obsahujú popisy technických postupov v rámci starostlivosti o drevinovú vegetáciu rastúcu mimo lesa. Technologické postupy štandardov vychádzajú z príkladov dobre zavedenej praxe v oboroch – sadovníctva – krajinárstva a zároveň sú vhodným manuálom na:

  • skvalitnenie pracovných postupov,
  • zaistenie porovnateľnosti výstupov,

a zjednotenie terminológie v komunikácii medzi projektantmi, dodávateľmi, odberateľmi, úradmi, odbornými inštitúciami a orgánmi štátnej správy.

Odporúčanie na vypracovanie učebných textov vzišlo z procesu posúdenia titulu učebnice „Sadovnícka tvorba pre 4. ročník“ ako edukačnej publikácie na účel opätovného vydania doložky a to  s požiadavkou na doplnenie pôvodného obsahu učebnice o štandardizáciu technických postupov pri starostlivosti o nelesnú drevinovú vegetáciu.

Arboristické štandardy – učebné texty

5. Technológie trvalo udržateľného poľnohospodárstva

Učebné texty pod názvom „Technológie trvalo udržateľného poľnohospodárstva“  boli vypracované ako didaktický materiál pre učiteľov stredných odborných škôl. Sú určené ako doplnkový vzdelávací materiál k výučbe odborných predmetov ktoré sa zaoberajú technologickými procesmi pestovania kultúrnych plodín a krmovín.

Obsahovou náplňou učebných textov je problematika vplyvu pôdoochranných technológií na pôdu, na zmeny jej stavu vo vzťahu k pestovaným plodinám a hodnotenie vplyvov technogénnych činiteľov na pôdu a environment. Súčasťou didaktických textov sú aj najnovšie poznatky v oblastiach:

  • šetrenia s pôdnou vlahou,
  • ochrany proti veternej, vodnej erózii,

a zvyšovania obsahu organickej hmoty v pôde.

Potreba na vypracovanie učebných textov vzišla súčasne s požiadavkou na inováciu obsahu vzdelávania v oblastiach alternatívnych postupov pestovania plodín a to s dôrazom na uplatňovanie pôdoochranných technológií.

Technológie trvalo udržateľného poľnohospodárstva – učebné texty

Skip to content