Search
Close this search box.

Memorandum o spolupráci pri budovaní systému overovania kvalifikácií a realizácii národného projektu „Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike“

Demografický vývoj, zmeny na trhu práce ako aj globálne výzvy ukazujú, že naša spoločnosť sa v oblasti vzdelávania nemôže orientovať iba na školský systém. Do popredia sa čoraz viac dostáva potreba funkčného systému celoživotného vzdelávania, ktorý prispeje nielen k väčšej flexibilite zamestnancov pri zmene pracovnej pozície, ale bude slúžiť aj uchádzačom o prácu z radov nezamestnaných.

Práve uchádzači o prácu sú jednou z cieľových skupín národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Nezamestnané osoby si vďaka novobudovanému systému môžu dať overiť kvalifikáciu, ktorú získali mimo formálneho vzdelávania (napr. praxou), čím zvýšia svoje šance na trhu práce. Na podporu tejto cieľovej skupiny sa zameral aj Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý práve za týmto účelom podpísal Memorandum o spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jedným z cieľov podpísaného Memoranda je prezentovať systém overovania kvalifikácií na národnej a regionálnej úrovni.  Dňa 20. januára 2023 sa v Hoteli Park v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie riaditeľov odborov služieb zamestnanosti a vedúcich oddelení sprostredkovania a práce z celého  Slovenska. V rámci stretnutia boli predstavené aktivity spolupráce v národnom projekte, ktoré povedú k efektívnemu zapojeniu uchádzačov o zamestnanie do procesu overovania kvalifikácií. Poskytnú tak nezamestnaným možnosť bezplatne získať osvedčenie o kvalifikácii.

Zúčastnení riaditelia odborov a vedúci oddelení privítali možnosť rozšíriť služby pre evidovaných nezamestnaných o bezplatné overenie kvalifikácie. Vzhľadom na fakt, že prihlasovanie na pilotné overovanie je už pre niektoré kvalifikácie spustené, veríme, že táto dobre naštartovaná spolupráca pomôže uchádzačom o zamestnanie k lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

Skip to content