Search
Close this search box.

Odporúčanie k praktickému vyučovaniu pre školy pre školský rok 2020/2021 (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické cvičenia)

Štátny inštitút odborného vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou navrhol usmernenia pre praktické vzdelávanie pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá a zamestnávateľov pre OVP.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Manuál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ (ďalej len „manuál ministerstva školstva“).

Manuál ministerstva školstva je zverejnený na webe ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

 

Odporúčania ŠIOV:

 1. Praktické vyučovanie (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické cvičenia – v škole, u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania… ) sa riadi aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Tento postup vychádza z ustanovenia ods. 5 § 25 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, podľa ktorého má žiak počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

 1. Zamestnávateľ poskytujúci vo svojich priestoroch praktické vyučovanie žiakom strednej odbornej školy v súlade s manuálom ministerstva školstva zverejnení oznam na vstupe, ktorý uvádza, za akých podmienok nemôže vstúpiť žiak do objektu zamestnávateľa na praktické vyučovanie. Podmienky určí zamestnávateľ podľa opatrení, ktoré prijal na základe aktuálnych nariadení ÚVZ SR alebo RÚVZ.

 

 1. Zamestnávateľ poskytujúci praktické vyučovanie a stredná odborná škola v záujme operatívnej úpravy opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 sa vzájomne informujú o aktuálnom epidemiologickom stave v priestoroch školy a v priestoroch zamestnávateľa a o každej zmene opatrení, ktorá môže mať vplyv na opatrenia druhej strany.

 

 1. Škola v prípade žiaka, ktorý vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa, preukázateľne informuje zamestnávateľa o prerušení dochádzky žiaka do školy na základe podozrenia z ochorenie žiaka alebo na základe pozitívneho výsledku vyšetrenia na Covid-19 u žiaka, príslušníkov jeho rodiny, spolužiakov, osôb v úzkom kontakte so žiakom a pod.

 

 1. Ak nastala v triede žiaka, ktorý vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa, podľa manuálu ministerstva školstva červená fáza a riaditeľ školy na základe odporúčania v súlade s týmto manuálom rozhodol o prerušení vyučovania, škola obratom informuje zamestnávateľa o prerušení vyučovania. Riaditeľ školy pri prechode školy do červenej fázy zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ v spolupráci so zamestnávateľom prerušenie praktického vyučovania do doby podľa rozhodnutia RÚVZ. Rozhodnutie RÚVZ o prerušení praktického vyučovania zašle škola obratom zamestnávateľovi.

 

 1. Rozhodnutie riaditeľa školy, v súlade s manuálom ministerstva školstva, o zmene organizácie vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) alebo o úprave usporiadania obsahu vzdelávania tak, aby žiaci absolvovali praktické vyučovanie v maximálnej miere v období zelenej fázy, prijíma riaditeľ školy aj v spolupráci so zamestnávateľom, pokiaľ je praktické vyučovanie poskytované u zamestnávateľa.

 

 1. Neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa v čase prerušenia vyučovania v škole sa nevykazuje ako osobná absencia žiaka, ktorá sa uvádza na vysvedčení žiaka. Dôvodom je, že v čase prerušenia vyučovania v škole a u zamestnávateľa sa realizuje vyučovanie na diaľku. V prípade, že nie je možné z objektívnych dôvodov realizovať praktické vyučovanie vyučovaním na diaľku, nie je to dôvod pre vykazovanie osobnej absencie žiaka.

 

 1. Zamestnávateľ by mal zabezpečiť podľa podmienok a možností vyplývajúcich z obsahu praktického vyučovania a v závislosti od postupov získavania vedomostí, zručností a spôsobilostí žiaka v rámci praktického vyučovania, vzdelávanie na diaľku a samoštúdium žiaka v danom odbore vzdelávania.

 

 1. V prípade, že nie je možné praktické vyučovanie realizovať v celom rozsahu vzdelávaním na diaľku, dohodne škola so zamestnávateľom presun učiva, ktoré nebolo odučené v čase prerušenia vyučovania do vyšších ročníkov. Presun zodpovedajúcej časti obsahu praktického vyučovania sa vykoná zmenou učebných osnov predmetu praktického vyučovania v nasledujúcich ročníkoch štúdia formou dodatku k školskému vzdelávaciemu program, ktorý spracuje škola.

 

 1. K náhrade praktického vyučovania si školy vypracujú plán náhrady zameškaného praktického vyučovania počas prerušenia školského vyučovania z dôvodu ochorenia COVID-19, ktorý prerokujú a schvália v pedagogickej rade školy. Z dôvodu zamedzenia navyšovania hodín na precvičenie zameškaného učiva v nadväzujúcom a vyššom ročníku štúdia odporúčame do plánu náhrady zameškaného učiva preniesť témy, ktoré majú bezprostredný vplyv na odbornú prípravu žiaka na povolanie a pre trh práce.

 

 1. Škola si môže do praktického vyučovania zahrnúť aj prípravu žiaka na praktické vyučovanie, ktorú realizovala prostredníctvom elektronickej komunikácie a súčasne ako možnosť náhrady nezrealizovaného praktického vyučovania aj pobyt v zahraničí v rámci programov Erasmus+ pre OVP.

 

 1. Náhrada súvislej praxe individuálnou alebo skupinovou formou je ponechaná na rozhodnutí riaditeľa školy. V prípade obidvoch foriem realizácie súvislej praxe je potrebné dodržiavať aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Pokiaľ nie je možné realizovať súvislú odbornú prax u zamestnávateľa z epidemiologických dôvodov, môže ju riaditeľ školy po dohode so zamestnávateľom a prerokovaní v pedagogickej rade presunúť do vyššieho ročníka, nahradiť ju u iného zamestnávateľa, prípadne úplne zrušiť.

 

 1. Praktické vyučovanie, ktoré sa nemohlo realizovať v čase prerušenia vyučovania, môžu školy „nahradiť“ úpravou učebných osnov predmetov praktického vyučovania vo vyšších ročníkoch, a to najmä úpravou časovej dotácie pre jednotlivé témy alebo aj zaradením témy z aktuálneho ročníka, ktorá už nie je zaradená do vyššieho ročníka, do učebných osnov vyšších ročníkov, využiť disponibilné hodiny na rozšírenie učebných osnov predmetov praktického vyučovania, úpravou počtu žiakov v skupinách podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

 

 1. Riaditeľ školy zabezpečí zapracovanie postupu náhrady praktického vyučovania do vyučovacieho procesu pre jednotlivé odbory a ročníky štúdia podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

 

V Bratislave 04. 09. 2020

Skip to content