Search
Close this search box.

Online súťaže cvičných firiem 2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) sa  v čase zatvorených škôl rozhodol vyhlásiť súťaže cvičných firiem online. Chceme týmto spôsobom podporovať finančnú gramotnosť a zlepšovať podnikateľské vzdelávanie žiakov  aj v čase šírenia sa a pandémie koronavírusu, ktorý sužuje celý svet.

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patrí k významným prioritám doma i v zahraničí.  Cieľom súťaží je preveriť, čo sa žiaci v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. V rámci týchto súťaží budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je prezentácia, kreativita, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Súťaže cvičných firiem budú prebiehať od 14.04.2020 v týchto kategóriách:

  1. Logo – (elektronicky vo formáte JPG)
  2. Slogan – (elektronický text alebo vo formáte JPG)
  3. Katalóg – (elektronicky – MS Word, MS Publisher, MS PowerPoint alebo „screen“ obrazovky licencovaných programov: Adobe Creative Suite, Corel Draw…)
  4. Vizitka – (elektronická – kvalitný sken, minimálne 300 DPI)
  5. Elektronická prezentácia – (video, PPT, spot, iná elektronická forma)
  6. Elektronické obchodovanie (e-shop)
  7. Propagácia CF na sociálnych sieťach – (linky)

Materiály CF do súťaží musia byť poslané elektronicky vopred v prílohe jedného e-mailu (15MB) alebo viacerých e-mailov. Do predmetu správy uveďte „Vaše MENO CF“ a „Prihláška do súťaží“. Materiály nám zašlite najneskôr do 10. októbra 2020 na e-mail: mvcfsccf@gmail.com

Upozorňujeme, že účasť vo všetkých súťažiach nie je povinná! Súťaže budú hodnotené odbornou komisiou podľa stanovených kritérií (uvedené nižšie).

Veríme, že Vašou aktívnou účasťou podporíte rozvoj kľúčových kompetencií absolventov našich stredných škôl, ktoré budú môcť uplatniť v podnikaní alebo na trhu práce a takisto veríme, že víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem budeme môcť vyhlásiť a odmeniť na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2020. V prípade, že by sa veľtrh z dôvodu koronavírusu nekonal, súťaže vyhodnotíme online. Výhercom budú zaslané ceny poštou.

 

Hodnotené kategórie a kritériá online súťaží cvičných firiem

Logo cvičnej firmy nápaditosť, originalita, reprodukovateľnosť, estetika, výstižnosť
Slogan cvičnej firmy výstižnosť, originalita, jednoduchosť
Katalóg cvičnej firmy nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť
Vizitka cvičnej firmy nápaditosť, obsah, originalita, reprodukovateľnosť, výstižnosť
Elektronické
prezentácie
cvičných firiem
estetická stránka (prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov)
obsah
(kvalita1: množstvo podaných informácií,
 kvalita2: logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo,
 kvalita3: platobné a dodacie podmienky)
Elektronické obchodovanie,
e-shop
obsah, funkčnosť, zrozumiteľnosť, prehľadnosť, estetická stránka
Propagácia na sociálnych sieťach (Facebook, You Tube, Instagram) nápaditosť, obsah, zrozumiteľnosť

 

Skip to content