Search
Close this search box.

DRUHÝ ROČNÍK STREDOŠKOLSKEJ KONFERENCIE SPOJENÝ S PREHLIADKOU ODBORNÝCH PRÁC MLADÝCH TALENTOV

Predstavenie výnimočných výsledkov odborných prác a projektov talentovaných žiakov stredných škôl pokračuje druhým ročníkom pod gestorstvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), podpory smerovania mládeže.  Priblížiť verejnosti úspechy a zaujímavé príbehy talentovaných žiakov na sklonku školského roka je výbornou príležitosťou a zadosťučineným celoročnej práce žiakov a pedagógov. Aktivita je výpoveďou  systematickej práce so žiakmi na školách zacielenej na rozvíjanie odborných vedomosti, zručnosti, tvorivosti a nadania žiakov nie len v rámci vyučovania, ale aj mimoriadnej záujmovej  práce žiakov nad rámec školských povinností.

Sedemnásť autorov odborných prác bude na konferencii, ktorá prebehne 16. júna 2022 od 9:00 do 12:00 prezentovať výsledky vlastných projektov 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Prostredníctvom online platformy predstavia zaujímavé témy, výsledky svojich výskumov, inovatívne nápady, monitoringy, experimenty, originálne riešenia, navrhnuté a vytvorené prístroje a zariadenia. Výstupy mnohých  projektov majú aj praktické využitie. Témy, ktoré žiaci vo svojich projektoch riešili sú zamerané na prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Stredoškolská konferencia bude prístupná verejnosti na kanáli Youtube a jej výstupom bude e-zborník  publikovaný na webe ŠIOV. 

Konferencia sa uskutoční pod Záštitou riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislava Hadára.  Partnerom technickej podpory je Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Spoluprácu na podujatí prevzala Univerzita Konštantína filozofa, Fakulta prírodných vied a informatiky  v Nitre.

Skip to content