Národný projekt - Systém overovania kvalifikácií

Projekt je zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému CŽV tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.

Operačný program:312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Realizátor:Štátny inštitút odborného vzdelávania
Názov projektu:Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
Kód výzvy:OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
Kód ITMS:312011V983
Miesto realizácie:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie:od 03/2019 do 09/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu:11 776 696,22 €

Cieľom národného projektu je komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne realizáciou špecifických cieľov:

1.1       vytvoriť štruktúry a záväzné postupy pre procesy CŽV s dôrazom na overovanie kvalifikácií platné na národnej úrovni;

1.2       prostredníctvom podpory CŽV v SR pilotne testovať (preveriť v praxi) systém overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov).

S uvedenými cieľmi súvisí potreba inštitucionálneho oddelenia vzdelávania od overovania kvalifikácií a nastavenie kritérií pre vytvorenie a monitorovanie činnosti inštitúcií autorizovaných k overovaniu kvalifikácií. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom adaptácie funkčných Centier OVP a ďalších vzdelávacích inštitúcií (predovšetkým stredných a vysokých škôl) na centrá celoživotného vzdelávania, čo bude smerovať aj k vyššej flexibilite a orientácii škôl smerom k CŽV, zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnejšiemu využívaniu kapacít ľudských zdrojov. Dôveryhodnosť a transparentnosť systému bude dosiahnutá konsenzuálnym nastavením kritérií, podmienok a záruk v rámci procesov overovania výsledkov predchádzajúceho učenia sa a výchovou odborníkov – autorizovaných osôb. Jedným z cieľov projektu je preniesť tieto systémové prvky na regionálnu úroveň a priblížiť CŽV jednotlivcom aj geograficky, a to prostredníctvom zavedenia systému sledovania, vyhodnocovania a prenosu príkladov dobrej praxe v oblasti CŽV prostredníctvom sektorových expertov naprieč regiónmi. Súčasťou projektu je aj preskúmanie legislatívnych podmienok a spracovanie návrhu podnetov na úpravy legislatívneho prostredia celoživotného vzdelávania v úzkej súčinnosti s príslušnými rezortnými ministerstvami, predovšetkým MŠVVaŠ SR.

Aktivity budú podporené mediálnou kampaňou špecificky zameranou na nábor účastníkov pilotného overovania a propagáciu skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie a možnosti zapojenia do aktivít CŽV. Pozitívna publicita systému overovania kvalifikácií bude zabezpečená prostredníctvom aktivít prijímateľa i dodávateľa, aj s podporou sociálnych partnerov a ambasádorov pre propagáciu zo strany dodávateľa externých služieb.

Výsledkom projektu budú jasne a konsenzuálne nastavené a otestované podmienky realizácie systému overovania kvalifikácií v SR, ktoré vypracujú sektoroví experti, pracovné skupiny zložené zo zástupcov MŠVVŠ SR, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľských organizácií, atď.

Projekt prispieva k znižovaniu podielu dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom umožnenia získania, prehĺbenia alebo zmeny kvalifikácií.

Spôsob realizácie:

Národný projekt Systém overovania kvalifikácií bude plánovaný, vyhodnocovaný a monitorovaný formou projektového riadenia. Jedným z predpokladov úspešnej implementácie projektu je adekvátne personálne zabezpečenie odborných činností v rámci jednotlivých aktivít a projektového riadenia vrátane administratívnej podpory projektu. Implementácia aktivít projektu bude zabezpečená nasledovne:

  • internými kapacitami prijímateľa;
  • zabezpečenie odborných aktivít sektorovými expertmi bude riešené dodávateľsky v rámci dodávky služieb „Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií“ v úzkej spolupráci so zadávateľom. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Cieľom projektových aktivít je vytvoriť štruktúry a záväzné postupy pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni. Úlohou bude spoločne definovať, nastaviť a pilotne otestovať systém overovania kvalifikácií, jeho jednotlivé zložky a spôsob, ako a na základe akých predpokladov budú v tomto systéme pôsobiť. V rámci jednotlivých podaktivít sa vypracujú a vytvoria jednotlivé prvky systému, bez ktorých by zavedenie systému nebolo funkčné. Realizácia expertných aktivít bude okrem samotného systému overovania kvalifikácií zameraná aj na relevantné oblasti celoživotného vzdelávania, a to vytvorenie systému príkladov dobrej praxe, vzdelávanie a certifikáciu autorizovaných osôb. Aktivity budú podporené mediálnou kampaňou špecificky zameranou na nábor účastníkov pilotného overovania a propagáciu skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie a možnosti zapojenia do aktivít CŽV. Pozitívna publicita systému overovania kvalifikácií bude zabezpečená prostredníctvom aktivít prijímateľa i dodávateľa, aj s podporou sociálnych partnerov a ambasádorov pre propagáciu zo strany dodávateľa externých služieb. Súčasťou expertných aktivít je pilotné testovanie systému overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov).Výsledkom aktivít projektu budú jasne a konsenzuálne nastavené a otestované podmienky realizácie systému overovania kvalifikácií v SR, ktoré vypracujú pracovné skupiny zložené zo zástupcov MŠVVŠ SR, zástupcov vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľských organizácií.

Aktivity sa budú realizovať v rámci troch vývojových fáz projektu zameraných na prípravu a implementáciu štruktúry systému overovania kvalifikácií a pilotné testovanie systému overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov).

Projekt Systém overovania kvalifikácií bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita A: Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií

Zámerom aktivity je vytvoriť metodologický základ, štruktúry a záväzné postupy pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni. Je potrebné definovať, vytvoriť jednotlivé prvky systému, prvotne nastaviť jeho jednotlivé zložky a spôsob, ako a na základe akých predpokladov budú v tomto systéme pôsobiť a bez ktorých by zavedenie systému nebolo funkčné.

V rámci aktivity A sa budú realizovať nasledovné podaktivity:

A.1       Špecifikáciu konceptu štruktúry systému overovania kvalifikácií

A.2       Tvorba príručiek pre užívateľov/aktérov systému overovania kvalifikácií

Aktivita B: Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi

Zámerom aktivity je vytvorenie celonárodnej štruktúry, prostredníctvom ktorej sa bude overovanie kvalifikácií realizovať. Na základe potrieb identifikovaných v predchádzajúcej aktivite je nevyhnutné vytvorenie štruktúr a definovanie procesov v oblasti overovania kvalifikácií platných na národnej úrovni. Na základe vypracovaných príručiek a stanovených kritérií, sa vytvorí sieť autorizovaných inštitúcií, predovšetkým s využitím existujúcich centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP), univerzitných centier ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích inštitúcií, komôr a pod. Pri tvorbe systému overovania kvalifikácií je nevyhnutné zobrať do úvahy potreby jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Verifikované potreby trhu práce by mali byť objednávkou aj na programy ďalšieho vzdelávania. Potreba regionálneho pohľadu na dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile vyplýva z nízkej ochoty priemerného jednotlivca k študijnej mobilite (nákladnosť kurzov, nízka informovanosť a miesto vzdelávania).Nevyhnutnou súčasťou je aj preskúmanie legislatívnych podmienok a spracovanie návrhov podnetov na úpravy legislatívneho prostredia celoživotného vzdelávania v úzkej súčinnosti s príslušnými rezortnými ministerstvami, predovšetkým MŠVVaŠ SR.

V rámci aktivity B sa budú realizovať nasledovné podaktivity:

B.1       Identifikácia konkrétnych regionálnych potrieb celoživotného vzdelávania a nastavenie relevantnej ponuky celoživotného vzdelávania

B.2       Vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií/osôb/národných garantov, vrátane prípravy a certifikácie autorizovaných osôb

Aktivita C: Spustenie pilotného overovania SOK

V súlade s vytvorenými štruktúrami, záväznými postupmi pre procesy celoživotného vzdelávania s dôrazom na overovanie kvalifikácií platných na národnej úrovni, ako aj vyškolenými autorizovanými osobami nasleduje fáza pilotného testovania (preverenia v praxi) systému overovania kvalifikácií a ich častí. Pilotné testovanie sa bude realizovať v súlade s potrebami overenia kvalifikácií identifikovaných v predchádzajúcich aktivitách.

Cieľom aktivity je pilotne testovať systém overovania kvalifikácií a ich častí (jednotiek vzdelávacích výstupov). Možnosť získania/overenia kvalifikácie bude podporená publicitou smerovanou na cieľové skupiny projektu špecificky zameranou na propagáciu validácie – skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie smerom k cieľovým skupinám, širokej verejnosti, kariérnym poradcom, úradom práce a iným relevantným subjektom.

V rámci aktivity C sa budú realizovať nasledovné podaktivity:

C.1       Príprava skúšok

C.2       Identifikácia vzdelávacích inštitúcií v súlade s NSK (akreditované inštitúcie)

C.3       Nábor potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie vrátane mediálnej kampane

C.4       Realizácia skúšok na získanie kvalifikácie

C.5       Štruktúrovaná spätná väzba, vyhodnotenie skúseností z pilotného overovania a aktualizácia SOK, trasovanie uchádzačov, monitorovanie reálnych nákladov(finančných, personálnych) na realizáciu skúšky.

Aktivita D: Koordinácia projektu

Cieľom aktivity je efektívne a kvalitné riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte. Účelom koordinácie realizácie jednotlivých aktivít NP je dosiahnutie efektívneho plnenia úloh v súlade s harmonogramom a rozpočtom projektu. Koordinácia projektu sa týka odborných garantov a odborných zamestnancov projektu vrátane projektovej kancelárie a koordinácia prác s predstaviteľmi dodávateľa služieb „Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií“. Riadenie projektu realizuje Riadiaci výbor národného projektu a manažment projektu. Súčasťou koordinácie projektu je aj administratíva a ekonomická agenda projektu, vrátane publicity a informovanosti o projekte.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť