Search
Close this search box.
Stredoškolská odborná činnosť

SOČ-ka spája tradíciu a záujem stredoškolákov už 42 rokov

Stredoškolská odborná činnosť je stretnutím mladých talentovaných  žiakov stredných škôl, ktorého vrcholové stretnutie sa tradične uskutočňuje v mesiaci apríl. Tento rok sa však  výnimočne  nestretneme pre vývoj epidemiologickej situácie. Virtuálne prostredie e-systému súťaže je aktuálne prostriedok, kde šikovní žiaci predstavia výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Verejná obhajoba pred hodnotiacou komisiou a diskusia sa neuskutoční. Odborné práce vyše 2 000 žiakov sa prebojujú cez postupové kolá v systéme a z osem krajov postúpi  na celoštátnu prehliadku 272 najlepších riešení.    

Uvedomujeme si, že spôsob verejnej obhajoby ústne pred komisiou a diskusie v rámci prezenčnej formy súťaže je nezameniteľný.  Je to priestor, kde žiaci  kreatívne a zanietene hovoria o svojej práci medzi svojimi spolusúťažiacimi, argumentujú, predstavujú svoje nápady a riešenia,  čím si  rozvíjajú  jedinečne komunikačné  a profesionálne zručnosti.   Výnimočnosť  súťaže  podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania a nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno- praktických zručnostiach. Je  tréningom a výbornou skúsenosťou pre každého účastníka v príprave na úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia. Súčasne mnohým otvára priestor pre správny výber vysokoškolského štúdia a budúceho povolania. 

Za dôslednou a systematickou prácou na príprave a organizácii súťaže pod gestorstvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov, ktorí žiakov v tvorivej práci podporujú za čo im patrí vďaka a uznanie. Prejavili svoju odbornosť a profesionalitu pri príprave SOČ a hodnotení prác aj v tejto výnimočnej situácii a mimoriadnej dištančnej forme súťaže, za čo im ešte raz ďakujeme. Gestorom celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne je Krajské centrum voľného času Trenčín.   

Výsledky celoštátneho kola – elektronicky  budú zverejnené na stránke siov.sk,  do konca mája 2020.

 

Skip to content