Search
Close this search box.

Vzdelávacia mobilita v Španielsku

Cieľom mobilít financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a ďalších organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy. 

Na úseku celoživotného vzdelávania v rámci ŠIOV realizujeme od októbra 2022  vzdelávacie mobility jednotlivcov pre tvorcov politík a zainteresované strany v oblasti OVP.

Spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislavom Hadárom a kolegami z VÚC Banská Bystrica a Prešov, Silvou Mašlárovou a Miroslavom Vaškom sme 25.-27. októbra vycestovali do Španielska. Hlavným cieľom mobilitybolo získať nové vedomosti o zabezpečovaní kvality OVP v inom členskom štáte Európskej únie na národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni. Okrem toho mobility umožňujú s organizáciami a jednotlivcami nadväzovanie a rozvoj spolupráce potrebnej pre zvyšovanie kvality OVP a budovanie vzťahov, ktoré sú nevyhnutné napríklad aj pri realizácii Centier excelentnosti (CoVE).

 

V úvodný deň sme absolvovali pracovné stretnutie s kolegami z NRP Eqavet Madrid, ktorí nám predstavili fungovanie systému vzdelávania v Španielsku a organizácie, ktoré sú zodpovedné za politiku odborného vzdelávania a prípravy. Okrem toho sme diskutovali o odlišnostiach v 17 regiónoch, dozvedeli sme sa o najnovšom vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a o legislatívnych zmenách.

V druhom dni mobility sme navštívili strednú odbornú školu v Usurbile- USURBILGO LANDIBE ESKOLA. Vyučujú v piatich odboroch: Biznis a financie, Elektrina a elektronika, Efektívne hospodárenie s prírodnými zdrojmi, Strojárstvo a Inštalácia a údržba. Stredná odborná škola Usurbile sa zameriava najmä na systém duálneho vzdelávania, systém celoživotného vzdelávania  a podporu dlhodobo nezamestnaných. Pridanou hodnotou školy je jej silný dôraz na kvalitnú spoluprácu so zamestnávateľmi, centrom excelentnosti a implementáciu ich požiadaviek smerom k potrebám trhu práce. Zaujímavosťou bol napríklad informačný systém, ktorý sme mali možnosť vidieť počas prehliadky školy. Zaznamenáva fungovanie, činnosť, pohyb a výstupy študentov na praktickom vyučovaní, čo pripravuje žiakov pre fungovanie v reálnych podmienkach moderných  firiem a majstrom a učiteľom poskytuje spätnú väzbu formou databázy o ich činnosti a progrese.

 

Na záverečný deň sme mali naplánovaný najväčší zážitok, prehliadku jedného z najlepších centier excelentnosti v Európe. TKNIKA– centrum aplikovaného výskumu odborného vzdelávania a prípravy spolupracuje so všetkými centrami odborného vzdelávania a prípravy v Baskicku. TKNIKA spolupracuje so všetkými aktérmi strategického trojuholníka na regionálnej a medzinárodnej úrovni, aby sa výskum a aplikované inovácie stali základnými prvkami odborného vzdelávania a prípravy v týchto šiestich oblastiach:

– Technologické inovácie a inteligentné systémy;

– Manažment;

– Učenie k vysokej výkonnosti;

– Aplikované inovácie a strategické nastavenia;

– Internacionalizácia;

– Biologické vedy a udržateľnosť.

Centrum sa venuje vyvíjaniu a implementácii inovácií pre stredné odborné školy, centrá odborného vzdelávania a prípravy, firmy a zamestnávateľov. Tknika je podporovaná Ministerstvom vzdelávania a odbornej prípravy v Baskicku. Centrum má ´transfer vedomostí a zručností´ ako jeden z hlavných cieľov, so snahou odovzdávať a zdieľať informácie, aby sa stredné odborné školy vzdelávali, inšpirovali, informovali a následne sa sami stávali excelentnými subjektmi vo svojich odvetviach, svojom smerovaní  a pôsobení. Pomocou priameho vzdelávania učiteľov a pedagógov centrum vyvíja inovatívne projekty v oblastiach technológií, vzdelávania a manažmentu.

Na budúci rok máme naplánovanú ďalšiu mobilitu jednotlivcov – vo februári 2023 sa pôjdeme pozrieť do Chorvátska, ako implementovali systém trasovania absolventov stredných odborných škôl. 

                                                                            

 

 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov je realizovaná v rámci projektu Erasmus +. Číslo projektu 2022-1-SK01-KA121-VET-000064729

Skip to content