Search
Close this search box.

8. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasujú ôsmy ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Obsah a termíny súťaže:
– Žiaci cvičnej firmy môžu poslať podnikateľské zámery, ktoré by nemali byť totožné s jej predmetom podnikania do 15. júna 2020.
– Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do 30. septembra 2020 do užšieho výberu.

Kritériá hodnotenia:
originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu

Podmienky súťaže:
– Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).
– Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
– Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“ za školský rok 2019/2020

Vyhodnotenie súťaže:
– Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
– Záverečné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2020.

V Bratislave 10. decembra 2019

Slovenské centrum cvičných firiem

Skip to content