Search
Close this search box.

Záverečná konferencia projektu BLUESS

Dňa 23. 3. 2021 sa konala záverečná konferencia projektu BLUESS – Plán rozvoja základných zručností na Slovensku, ktorej hlavnou témou bola podpora rozvoja základných zručností u nízko kvalifikovaných dospelých. Projekt koordinoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalšími slovenskými a zahraničnými partnermi.

Cieľom záverečnej konferencie bolo predstaviť tému ako takú a prezentovať dosiahnuté výsledky projektovej spolupráce. Pozitívom projektu je, že v rámci spolupráce sa v ňom prepojilo viacero inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, čo napomohlo pri definovaní odporúčaní pre tvorcov politík.

„V roku 2019, keď sme projekt začínali, sme si kládli otázku, či je táto téma relevantnou pre Slovensko. Dnes už vieme, že je a pre skupinu, ktorej sa týka, predstavuje obrovskú prekážku. Prekážku získať nejakú alebo lepšiu prácu, prekážku byť dobrým rodičom, ktorý dokáže pomôcť svojim deťom, prekážku plniť si občianske povinnosti alebo uplatniť si svoje občianske práva,“ konštatovala Ľubica Gálová, vedúca odboru európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Prezentácie projektových partnerov sa zamerali na význam a dopad podpory rozvoja základných zručností, vychádzajúc z vlastných skúseností z práce s touto cieľovou skupinou. Ich skúseností a príklady dobrej praxe boli tiež inšpiráciou pri zostavovaní materiálov, ktoré môžu využívať rôzne subjekty pôsobiace v tejto oblasti.

„Vzdelávanie dospelých môže zmeniť život človeka, chrániť rodinu a pomáhať jej rásť a zlepšovať ich komunitu. Podporovať inkluzívnejšiu a starajúcu sa spoločnosť pre všetkých. Ak chcete vytvoriť zmysel pre spoločenské zmeny, vzdelávanie dospelých je kľúčové, “ uviedol Dearbháil Lawless z írskej organizácie AONTAS.

Gina Ebner, riaditeľka Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA) a Jan Evensen, riaditeľ EBSN zdôraznili iniciatívy a programy, výzvy a možnosti v rámci nadchádzajúceho obdobia, poznamenaného zmenami v dôsledku pandémie, ktoré majú veľký vplyv aj na vzdelávanie ako také.

Druhá časť konferencie bola venovaná predstaveniu výstupov projektu BLUESS, ktoré viacerí partneri vidia ako podstatný prelom v téme podpory rozvoja základných zručností u nízko kvalifikovaných a zaplnia podľa nich chýbajúce miesto, ktoré materiálom tohto typu zaslúžene patrí. Všetky materiály sú prístupné na stránke www.zakladnezrucnosti.sk

Nezabudli sme ani na niektorých zamestnávateľov/organizácie (Whirpool, Kovotvar, Človek v ohrození) ktorí robia veľmi záslužnú prácu nielen tým, že podporujú rozvoj základných zručností tejto cieľovej skupiny, ale tiež im poskytujú  zamestnanie, ktoré by si za normálnych podmienok vedeli len veľmi ťažko nájsť. V každej z ich prezentácii zaznelo slovo motivácia, ktorá hlavne pri riešení tohto problému je určujúca nielen pre cieľovú skupinu – nízko kvalifikovaných dospelých.

Na konferencii sa zúčastnilo 80 účastníkov zastupujúcich rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, zamestnanosťou a sociálnymi otázkami.

Partneri projektu BLUESS:

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)
  • AONTAS, Írsko
  • Európska asociácia vzdelávania dospelých (EAEA)
  • Európska sieť pre základné zručnosti (EBSN)
  • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)
  • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK)
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor európskych politík, koordinuje implementáciu projektu.

Informácie o projekte a záznam z konferencie nájdete na: http://zakladnezrucnosti.sk/aktuality/

Kontakt:

Alena Štefániková

Alena.stefanikova@siov.sk

Odbor európskych politík

State Vocational Education Institute

Stromová 9

81103 Bratislava

 

Projekt sa realizoval v období 1.4.2019 – 31.03.2021 s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu EaSI (Program na podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie).

 

Skip to content