Search
Close this search box.

Accredited educational programmes

I. Akreditované vzdelávacie programy v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov
1. Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu – (Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike) Cieľová skupina: Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti  tvorby, porovnávania  a uznávania kvalifikácií získaných v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, zabezpečenia prepojenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou a využitia systému uznávania výsledkov pri dosiahnutí kvalifikácie rôznymi formami vzdelávania.
2. Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho program – (Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike) Cieľová skupina: Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti  tvorby, porovnávania  a uznávania kvalifikácií získaných v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, zabezpečenia prepojenia medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, vedieť zapracovať požiadavky kvalifikačného štandardu do ŠkVP
3. Modulárne vzdelávanie a príprava, tvorba vzdelávacích programov pomocou modulov   Cieľová skupina: Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti tvorby vzdelávacích programov (VP) a využitia modulového štruktúrovania VP  pri tvorbe ŠkVP  a  v systéme celoživotného vzdelávania.
4. Ako zvládnuť stres  za   katedrou a prevencia syndrómu  vyhorenia Cieľová skupina: Cieľ: osvojiť si vedomosti a zručnosti pri zvládaní stresu a syndrómu vyhorenia. Aplikáciou získaných vedomostí a zručností vytvárať pozitívne pracovné  prostredie v triede a škole.
II. Akreditované  vzdelávacie programy v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   1. Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike – príprava multiplikátorov v celkovom rozsahu 25 hodín – prezenčná forma číslo POA 1696/2014/32/2 s odborným obsahom v predmetovej skladbe: Európsky kvalifikačný rámec, Integrovaný sprievodca trhom práce a Národná sústava povolaní  – 10 hodín Kvalifikačný a hodnotiaci  štandard, väzba Národnej sústavy kvalifikácií na Školský vzdelávací program  – 15 hodín Cieľová skupina:
  • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti uznávania výsledkov vzdelávania, – zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, zamestnanci zriaďovateľov(štátni, súkromní, cirkevní),odbory školstva obvodných úradov, MPC, ŠPÚ, CVTI, NÚCEM, NÚCŹV a ďalší, ktorých kompetencie sú determinované do oblasti riadenia a organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu na školách, zástupcovia zamestnávateľov, vysokoškolskí učitelia pripravujúci študentov na povolanie.
  2. Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike v celkovom rozsahu 20 hodín – prezenčná forma číslo POA 1696/2014/32/1 s odborným obsahom v predmetovej skladbe: Európsky kvalifikačný rámec, Integrovaný sprievodca trhom práce a Národná sústava povolaní  – 10 hodín Kvalifikačný a hodnotiaci  štandard, väzba Národnej sústavy kvalifikácií na Školský vzdelávací program  – 10 hodín   Cieľová skupina:
  • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti uznávania výsledkov vzdelávania, – zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, zamestnanci zriaďovateľov(štátni, súkromní, cirkevní),odbory školstva obvodných úradov, MPC, ŠPÚ, CVTI, NÚCEM, NÚCŹV a ďalší, ktorých kompetencie sú determinované do oblasti riadenia a organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu na školách, zástupcovia zamestnávateľov, vysokoškolskí učitelia pripravujúci študentov na povolanie
  3. Príprava inštruktorov praktického vyučovania v celkovom rozsahu 20 hodín – prezenčná forma číslo POA 1696/2015/9/1   Cieľová skupina:
  • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností pri zabezpečovaní  praktickej prípravy žiakov odborných škôl na pracovisku zamestnávateľa.
  Cieľ:  pripraviť  odborníkov na výkon pozície inštruktora praktického vyučovania.
Skip to content