Search
Close this search box.

Mladí ekofarmári súťažia vo finálovom kole

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 25 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl v oblasti agrosektora.

Ide o súťaž určenú žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. 25. ročník celoštátneho kola súťaže sa v týchto dňoch (15.-17. mája) realizuje na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

Do finále súťaže postúpilo zo školských kôl 36 žiakov. Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku rozširuje ich obzory poznania, podporuje odborné zručnosti, vytvára trvalý vzťah k poľnohospodárstvu a ambíciu pracovať v tomto odbore.

Súťažiaci podľa programu celoštátneho kola postupne absolvujú päť častí:

  • Dojenie – v tejto časti budú žiaci hodnotiť správnosť postupu dojenia na poľnohospodárskej farme v Kežmarku
  • Test o mlieku – žiaci v danom časovom limite ukážu svoje teoretické vedomosti
  • Výpočty laboratórnych skúšok surového kravského mlieka – v rámci praktickej časti v laboratóriu súťažiaci vypočítajú v stanovenom čase zadané úlohy
  • Hodnotenie kvality mlieka – súťažiaci budú zatrieďovať mlieko do tried kvality na základe zadaných údajov
  • Poznávanie rastlín, osív a krmovín – žiaci z ukážok čerstvých rastlín určia ich názvy, súčasťou je aj rozbor lúčneho porastu, semien osív a krmovín a výpočty spotreby krmív

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania je odborným a metodickým garantom. Odbornými partnermi v oblasti tvorby úloh a zadaní a hodnotiteľmi sú profesionálne osobnosti z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra VÚŽV Nitra a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.

Skip to content