Search
Close this search box.

Vydané multimediálne vzdelávacie materiály v rámci národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“:

  • CIEĽ KONVERGENCIA: Kód ITMS projektu: 26110130085
  • CIEĽ RKZ: Kód ITMS projektu: 26140130015

I. „Mechanizačné prostriedky na zber a uskladnenie objemových krmovín“ (multimediálne vzdelávacie DVD)

1. Určenie DVD1. Určenie DVD:
Doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov stredných odborných škôl, spracovaný formou multimediálneho učebného materiálu pre učebné a študijné odbory, zamerané na mechanizáciu poľnohospodárskej a lesnej výroby.

Obsahová náplň multimédia:
„Mechanizačné prostriedky na zber a uskladnenie objemových krmovín“.
DVD obsahuje učebné texty, animácie a videá k problematike strojov, zariadení a stavieb na zber a uskladnenie objemových krmovín (Zdroj: Archív ŠIOV)


II. „Využitie metodiky tvorby školských vzdelávacích programov“ (multimediálne vzdelávacie CD)

Obsahová náplň multimédií:
Prezentácie lektorov, multiplikátorov prezenčnej formy vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl k tvorbe školských vzdelávacích programov, spracované ako zhodnotenie záverečných prác frekventantov štúdia vo väzbe na uplatňovanie metodiky tvorby školských vzdelávacích programov.

Pre základné školy
Pre základné školy

Pre gymnáziá
Pre gymnáziá

Pre stredné odborné školy
Pre stredné odborné školy


III. „Ako pracovať s chemickými látkami v základných a v stredných školách“ (multimediálne vzdelávacie CD)

Obsahová náplň multimédií:
Problematika bezpečnosti práce s chemickými faktormi v školských laboratóriách.

Pre základné školy
Pre základné školy

Pre gymnáziá
Pre gymnázia

Pre stredné odborné školy
Pre stredné odborné školy


IV. Multimediálne vzdelávacie CD pre voliteľné predmety v základnej a v strednej škole


Dopravná výchova

Pre základné školy

Pre základné školy

 

Obsahová náplň multimédií:

3D projekcia odbornej učebne dopravnej výchovy s metodickými materiálmi a prezentáciami pre učiteľa a pracovnými listami pre žiaka.

Regionálna výchova

Pre gymnáziá

Pre gymnázia

 

Obsahová náplň multimédií:

3D projekcia odbornej učebne regionálnej výchovy s metodickými materiálmi a prezentáciami pre učiteľa.

Enviromentálna výchova

Pre stredné odborné školy

Pre stredné odborné školy

Obsahová náplň multimédií:

3D projekcia odbornej učebne environmentálnej výchovy a seminárnej miestnosti pre učiteľa.


V. Multimediálne vzdelávacie DVD pre základné a stredné školy

Výtvarná výchova

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník základných škôl.

 

Výtvarná výchova

 

Obsahová náplň multimédií:

„Netradičná práca s umeleckým dielom (premeny kompozície)“ v rámci Novej koncepcie výtvarnej výchovy pre primárne vzdelávanie.

Robotika

Ukážková vyučovacia hodina pre 1. ročník gymnázií.

Robotika

 

Obsahová náplň multimédií:

Téma: „Ako si postaviť robota“.

Hodina krásy

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník stredných odborných škôl, predmet odborný výcvik v študijnom odbore 6446 K kozmetik.

Hodina krásy

Obsahová náplň multimédií:

Čistenie pleti, úprava tváre, líčenie.


Slovenský jazyk

Ukážková vyučovacia hodina pre 1. ročník základných škôl.

 

Slovenský jazyk

 

Obsahová náplň multimédií:

Vyučovacie metódy v predmete slovenský jazyk.

Telesná a športová výchova

Ukážková vyučovacia hodina pre gymnáziá.

Telesná a športová výchova

 

Obsahová náplň multimédií:

Atletika & Gymnastika „Metodika nácviku základných gymnastických cvičebných útvarov“. „Základy atletiky so zameraním na disciplínu beh“.

Elektrotechnické meranie

Ukážková vyučovacia hodina pre stredné odborné školy.

Elektrotechnické meranie

Obsahová náplň multimédií:

„Meranie na analógovom osciloskope“.


Prírodoveda

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník základných škôl

 

Prírodoveda

 

Obsahová náplň multimédií:

Ukážka spracovania vyučovacieho bloku v predmete prírodoveda na tému:
„Zdravý životný štýl, bojujeme proti obezite“.

Biológia

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník gymnázií

Biológia

 

Obsahová náplň multimédií:

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník gymnázií, predmet biológia - laboratórne cvičenia z biológie so spracovaním témy:
„Pitva kravského oka“.

Suché technológie v stavebníctve

Ukážková vyučovacia hodina pre SOŠ
--------------------------------------
Výber učiva je určený pre žiakov 2. ročníkov v učebných odboroch 3661 H murár,
3675 H maliar.

Suché technológie v stavebníctve

Obsahová náplň multimédií:

Ukážka spracovania odbornej problematiky „suchých technológií v stavebníctve formou teoretického vyučovania a praktickej prípravy.


Chémia

Ukážková vyučovacia hodina pre 8. ročník základných škôl.

 

Chémia

 

Obsahová náplň multimédií:

Demonštračné a žiacke pokusy k tematickému celku: „Významné chemické prvky a zlúčeniny“.

Nemecký jazyk

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. ročník gymnázií

Nemecký jazyk

 

Obsahová náplň multimédií:

Obsahové zameranie vyučovacej hodiny na upevnenie slovnej zásoby v situačných rozhovoroch, na tému „životné prostredie“.

Chémia

Ukážková vyučovacia hodina pre 3. a 4. ročník štúdia v SOŠ.

Chémia

Obsahová náplň multimédií:

Ukážky výučby odborných tém v predmete – odborná prax, v študijnom odbore
2840 M biotechnológia-farmakológia.

Skip to content