Search
Close this search box.

RSOV - Rozvoj stredného a odborného vzdelávania

Projekt RSOV vo vybraných skupinách odborov stredného odborného vzdelávania vytvára prostredie, v ktorom zamedzuje vzniku nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy lepšie orientovaného na potreby trhu práce.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt: ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Kód ITMS projektu: 26110130548
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Cieľ: Konvergencia

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Na realizácii projektu sa podieľajú:

Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

Skip to content