Search
Close this search box.

SPRÁVA ZO ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

Zástupcovia NRP EQAVET Slovensko nemuseli v roku 2023 cestovať ďaleko, aby načerpali aktuálne informácie a inšpirácie od zahraničných kolegov. Aj susedné krajiny ako Česká republika a Maďarsko ponúkajú nové obzory na témy strategické akčné plánovanie, kybernetická bezpečnosť, trasovanie absolventov či zelené témy.

Prvú mobilitu v Brne sme absolvovali spolu s kolegyňami z VÚC Banská Bystrica, Žilina a Košice.

Cieľ

V rámci Mesiaca kvality a Národnej ceny kvality 2023 sme úzko spolupracovali so všetkými ôsmimi samosprávnymi krajmi. Počas príprav sme oslovili českých kolegov, aby nám zhodnotili projekt Metodická podpora akčního plánovaní, ktorý nadväzoval na projekt Podpora krajského akčního plánování.

Nakoľko sme Národnú cenu udeľovali v kategóriách ako digitálne a zelené zručnosti, profesijný rozvoj zamestnancov či prístup k celoživotnému vzdelávaniu, počas návštevy sme sa zamerali aj na tieto témy. Odprezentovali a bližšie nám ich priblížili Národní pedagogický institut (NPI), dve stredné odborné školy či školské zariadenie Lipka, ktoré sa týmto problematikám dlhodobo venujú.

Obsah

Kolegovia z NPI objasnili, prečo sa rozhodli pre jednotný model sprievodcu strategickým a akčným plánovaním, kto je ich cieľová skupina, subjekty, ktoré do celého procesu vstupujú a pracovali sme aj so samotnou platformou- sprievodcom, ktorý je dostupný tu. Okrem zjednotenej terminológie to prinieslo jednotnosť plánovania na rôznych úrovniach, ktorá už nesťažuje riaditeľom a školám koordináciu spolupráce s cieľom uspokojiť potreby škôl, učiteľov a študentov.

Okrem toho predstavili ich ďalší projekt – Edusíť, ktorá združuje odborníkov vo vzdelávaní na profesionálnej sociálnej sieti Linkedin s cieľom sprístupniť odborníkov vzdelávacím inštitúciám pre potreby ich vzdelávacích aktivít, projekty alebo iné aktivity. Na základe toho sme sa rozhodli zorganizovať podujatie pre slovenských stredoškolských učiteľov ako využívať platformu Linkedin a čo z nej môže vyťažiť jednotlivec, pedagóg a škola. Na konferencii sme mali následne aj prednášku o Edusíti, viac tu: https://okvalite.sk/kvalita-odborneho-vzdelavania-imperativ-pre-buducnost/

Následne sme navštívili stredné odborné školy odlišného zamerania. Jednou z nich bola Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, ktorá nám odprezentovala ich odbor kybernetická bezpečnosť. Škola, ktorá berie schopnosť používať digitálne technológie a internet bezpečne a eticky ako neoddeliteľnú súčasť každodenného života vyučuje tento odbor od roku 2016. Škola sa zameriava na rôzne cieľové skupiny: štátni zamestnanci, zamestnanci verejnej správy a iné osoby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Sekundárnou cieľovou skupinou sú žiaci materských, základných a stredných škôl, u ktorých sa škola snaží prispieť k budovaniu návykov bezpečného informačného správania.

Na záver nám v Lipke, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, predstavili význam ekocentier pre školy a ďalšie cieľové skupiny. Dozvedeli sme sa, že strediská ekologickej výchovy nemajú nahrádzať prácu učiteľov, ale pomáhať im a podporovať ich napr. tak, že pre nich pripravujú vzdelávacie programy, materiály, čo učiteľom uľahčuje čerpať aktuálne informácie z rôznych odborov, metodickú inšpiráciu a podnecuje ich k vzdelávaniu v prírode, zaujímavejšie formy prírodovedného vzdelávania a realizovať projekty ochrany prírody v okolí školy.

Výsledky 

Okrem potvrdenej účasti kolegyne z NPI na našej konferencii to bola pomoc pri organizovaní Národnej ceny kvality 2023 formou hodnotenia prihlášok stredných odborných škôl. Prehĺbenie pracovných vzťahov vyústilo tiež do dohody na spoločných aktivitách v ďalšom projektovom období.

Ďalšia mobilita v Budapešti bola zameraná viac na témy EQAVET a najmä aktuality trasovania študentov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Cieľ

S Maďarským systémom trasovania absolventov sme sa stretli počas podujatia Hovorme o kvalite v roku 2021, ktorý nám online predstavila ich národná expertka Molnárné Stadler Katalin. S blížiacim sa spustením národného projektu Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých sme sa na kolegov z Národného inštitútu odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, ďalej len “NSZFH”)  obrátili s prosbou aktualizácie procesov a výstupov. 

Obsah

Kolegovia nám na úvod predstavili činnosti NRP EQAVET Maďarsko, adaptáciu rámca EQAVET v maďarskom systéme vzdelávania, či hlavné komponenty systému manažérstva kvality, ktoré pozostávajú z politiky kvality, sebahodnotenia, externého hodnotenia a hodnotenia učiteľov.

Pri sebahodnotení sa komplexne hodnotí inštitúcia i vedenie na základe 21 sebahodnotiacich kritérií špecifických pre odborné vzdelávanie a prípravu EQAVET, každé dva roky. Vykonáva sa za účasti interných a externých zainteresovaných strán inštitúcie.

Do hodnotenie učiteľov spadá 10 oblastí hodnotenia, pričom prvé tri sa týkajú hodnotenia daného pracovného miesta: kvalifikácia – odborná kvalifikácia, špecializácia; odborná prax; hodnota na trhu práce. Zvyšné predstavujú hodnotenie a posudzovanie odborných kompetencií a výkonu učiteľov OVP, ako napr: odbornosť, používanie relevantných a aktuálnych metód špecifických pre OVP, pedagogické plánovanie a hodnotenie, spolupráca s ostatnými učiteľmi a zamestnancami, rodičmi a firmami (duálne vzdelávanie), činnosti na podporu rozvoja osobnosti a vzdelávania žiakov, či profesionálna angažovanosť. 

Aktuálny vývoj systému sledovania absolventov odborného vzdelávania a prípravy v Maďarsku nám odprezentoval Nagy Zoltán.

NSZFH prevádzkuje systém registrácie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Do integrácie údajov sú zahrnutí všetci účastníci školského odborného vzdelávania a prípravy alebo vzdelávania dospelých. Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, v súčasnosti je v ňom 524 škôl a 263 000 študentov. Ich údaje sú synchronizované registračným systémom odborného vzdelávania a prípravy (SZIR) zo školských záznamov každé štyri hodiny.

Systém sledovania OVP bol vytvorený v júni 2021 ako pilotný projekt. Prvá integrácia údajov sa začala v roku 2022. Zber údajov sa skladá z dvoch častí:

  1. Spájanie administratívnych údajov (modul integrácie údajov)
  2. Dotazníkové a výskumné údaje /oddelené od administratívnych údajov/ (modul dotazníka).

V súčasnosti:

– sa analyzujú dotazníky: bol ukončený tretí zber údajov (23 000 respondentov), pripravuje sa výročná správa.

– prebieha 4. prenos údajov, správy na úrovni centier odborného vzdelávania budú pripravené do septembra 2023.

Novinky o sledovaní absolventov a niektoré predbežné výsledky sú zverejnené na webovej stránke CEDEFOP: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/hungary-developing-career-tracking-system-vet-and-adult-learning-graduates?utm_campaign=w-20230814&utm_term=weekly&mtm_source=notifications&mtm_medium=email&utm_content=title&mtm_placement=content&mtm_group=ced_news 

Výsledky

Pre čo najlepšie vypracovanie zámeru národného projektu Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých je dôležité poznať situáciu v krajinách, kde sa podobné procesy už zavádzali a získať od nich spätnú väzbu, čo fungovalo a čomu sa v budúcnosti vyvarovať. Situácia v Maďarsku je trochu odlišná ako u nás, keďže nemáme centralizovaný úrad pre zber požadovaných údajov, no napr. prístup k dotazníkovým údajom sa dá jednoducho aplikovať aj v našom prostredí.

 

Plány

V ďalšom projektovom období plánujeme pozrieť sa do Poľska, kde by sme s kolegami z Instytut Badań Edukacyjnych (The Educational Research Institute, IBE) preberali opäť tému trasovania absolventov a nastavenie ich systému v tejto oblasti a do Holandska, kde nás zaujala ich školiaca metodika „10 inzichten x vier rollen” (10 pohľadov x 4 roly). Sú v nej uvedené intervencie v oblasti činností a správania a je určená na podporu vedenia pedagogických tímov. Na základe desiatich poznatkov, ako napríklad “Pedagogické tímy sú osou kvality vzdelávania”, sú uvedené intervencie zo štyroch rolí: 

  • pedagogický tím,
  • manažér vzdelávania,
  • stredný manažment,
  • podporné služby (napr. psychológ/ička). 

Metodika pomáha pedagogickým tímom uvažovať s ľuďmi mimo tímu, ako sú napr. pedagogickí manažéri a podporný personál, o tom, ako si riadia svoju prácu a čo je ich úlohou. Cieľom je otvárať diskusiu o kvalite v odbornom vzdelávaní a príprave.

Skip to content