Search
Close this search box.

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 schválená vládou SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 24.11. 2021 schválila materiál s názvom Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030.

Materiál sa na rokovanie predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 657 z 12. októbra 2011 k Stratégii celoživotného vzdelávania 2011 podľa bodu B.2, pričom pôvodný termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR do 30. 6. 2020 bol zmenený listom predsedu vlády SR do 31.12.2021.

Rovnako dôležitý dokument Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2020 v časti Vzdelávanie, veda a inovácie predpokladal revíziu  stratégie v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorá by mala adresnejšie reagovať na aktuálne výzvy v oblasti vzdelávania.  Jej úlohou je opatreniami reagovať na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systematických zmien v oblasti vzdelávania pre každého.

Častokrát sa zdôrazňujú zistenia Národnej stratégie zručností pre Slovensko OECD, (r. 2020) na základe ktorých je v  súčasnosti na našom trhu práce ohrozených v dôsledku automatizácie a digitalizácie až 60 % pracovných miest a tiež druhý extrém  štatistiky, podľa ktorého iba  4,5 % dospelej populácie je zapojenej do procesu celoživotného vzdelávania, kým priemer krajín OECD sa pohybuje na úrovni 11 %. Je preto nesmierne dôležité aktívne reagovať na výzvy týkajúce sa zlepšenia pracovných zručností dospelej populácie a podpory vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých.

Treba zdôrazniť, že navrhovaná stratégia je stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá reaguje tak na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde občania majú problém ako jednotlivci alebo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu resp. konkrétne cieľové skupiny.

Kľúčové námety opatrení v Stratégii CŽVaP na roky 2021 – 2030 sú navrhnuté v štyroch tematických oblastiach: 

Prvá je oblasť kvalifikácií, ktorá sa zameriava na: druhošancové vzdelávanie (kde je možnosť dokončenia základnej školy v kombinácii s nižším stredným odborným vzdelaním); následne sa rieši zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy vznikom Centier excelentnosti. Ďalší rozvoj Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií je prepojený so zákonným ukotvením Systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému je plánované docieliť tvorbou menších kvalifikácií a takzvanými mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi) a taktiež sa pripravuje podpora zavedenia krátkych študijných programov na vysokých školách, prípadne aj na stredných odborných školách. 

Druhá tematická oblasť s názvom „Základné zručnosti a občianske vzdelávanie“ sa sústreďuje na vytvorenie Národnej iniciatívy pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné programy, rovnako aj na podporu občianskeho vzdelávania dospelých. 

Tretia a štvrtá časť Stratégie Stratégie rieši nadrezortný charakter Celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov k celoživotnému vzdelávaniu. Tieto ciele sú plánované dosiahnuť vytvorením komplexného systému trasovania absolventov škôl a podporou  udržateľnosti systému riadenia sektorových rád so zameraním na prenos inovačných procesov a požiadaviek trhu práce do CŽV. Harmonizácia systému celoživotného poradenstva bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť aktivít a posilnenie motivácií pre účasť jednotlivcov na celoživotnom vzdelávaní bude možné dosiahnuť aj zavedením schémy Individuálnych vzdelávacích účtov.

Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie CŽV v zmysle odporúčaní Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie ako strešný orgán zahrňujúci všetky segmenty vzdelávania so zapojením všetkých relevantných aktérov.

Stratégia celkovo obsahuje 51 opatrení rozdelených do trinástich tematických celkov. Jednotlivé ciele Stratégie CŽVaP a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu podrobne rozpracované do akčných plánov, v termínoch do 31. marca 2022, 2025 a 2028 s vyhodnotením výsledkov priebežného monitorovania predchádzajúceho obdobia.

Nosným cieľom Stratégie CŽVaP je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

 

Skip to content