Search
Close this search box.

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overila znalosti stredoškolákov

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 47 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilovú dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Organizuje a zabezpečuje ju Integrovaný odborový zväz (IOZ), pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov a ďalšími partnermi. Celoštátne kolo sa realizovalo 5. mája 2022 v hoteli SOREA Regia v Bratislave.  

Súťaž je zameraná na osvojenie si vedomostí v tejto oblasti, uplatňovanie získaných vedomostí v praxi a následne v zamestnaní a je predovšetkým prevenciou pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách.

Otázky pozostávali z okruhu legislatívnej úpravy BOZP, ďalších teoretických a praktických znalostí z danej oblasti, ktoré museli žiaci zvládnuť v predpísanom časovom limite. Za objektívne posúdenie znalostí súťažiacich bola zodpovedná porota zložená z odborníkov aktívne činných v oblasti BOZP, a to člena Komisie BOZP IOZ, zástupcu Konfederácie odborových zväzov SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zástupcu Národného  inšpektorátu práce a odborníka z odboru BOZP zo spoločnosti GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Do celoštátneho kola sa zapojilo 14 stredných odborných škôl s tromi súťažiacimi žiakmi, celkom v počte 42 žiakov, v ktorých pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené IOZ. Svoju šikovnosť preukázali školy z Trnavy, Trenčína, Liptovského Mikuláša,  Banskej  Bystrice, Prievidze, Prešova, Nitry, Žiliny, Košíc, Senice, Popradu, a Bratislavy. 

Jednotlivci:

  1. miesto: Aneta Kovaliková (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)
  2. miesto: Dávid Kramár (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)
  3. miesto: Matúš Hronec (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)

Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach v celoštátnom kole získali vecné ceny a diplomy. V súťaži škôl získala víťazná škola „Putovný pohár IOZ“ a „Ročníkový pohár IOZ“, diplomy a vecné ceny. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získali Ročníkové poháre IOZ, diplomy a upomienkové predmety.  Tri víťazné školy  získali  osobitné ocenenie ŠIOV – „Pohár víťaza riaditeľa ŠIOV Skills Slovakia súťaž BOZP 2022“.

Najlepšie stavebné školy už ôsmy raz ocenil sociálny partner IOZ Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Škola umiestnená na prvom mieste získala „Putovný pohár prezidenta ZSPS“  a „Ročníkový pohár prezidenta ZSPS“ a vecné ceny. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získali Ročníkové poháre ZSPS a upomienkové predmety.

Na súťaž boli prizvaní tiež vzácni hostia – prezident KOZ SR, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, prezident ZSPS, nestor súťaže a v neposlednom rade zástupcovia partnerských spoločností.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Skip to content