Search
Close this search box.

Podmienky súťaže „Daj follow! Označ kamoša! Vyhrajte obaja!“

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže instagram – Daj follow! Označ kamoša! Vyhrajte obaja! (ďalej aj ako „súťaž“) na instagrame (@dualne_vzdelavanie) vyhlasovateľa súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania, so sídlom Bellova 54/a, 837 63 Bratislava (ďalej len „štatút“). a

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Bellova 54/a, 837 63 Bratislava
Dátum narodenia / IČO: 17 314 852
Zapísaný v registri:

Číslo zápisu v registri:

DIČ: 2020887715
IČ DPH:

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

i. Účelom súťaže je informovať žiakov končiacich základnú školu o ponuke učebných miest na stredných odborných školách zapojených do systému duálneho vzdelávania. Súťaž má zároveň pôsobiť na propagáciu povolaní v systéme duálneho vzdelávania.

ii. Predmetom súťaže je sledovanie instagramového profilu @dualne_vzdelavanie a označenie človeka v komentári pod postom/statusom.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

i. Súťaž trvá odo dňa 22.09.2019 od 14:00 hod. do dňa 30.09.2019 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 30.09.2019 do 23:59 hod vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu sa stane sledovateľom instagramového profilu @dualne_vzdelavanie a v komentári označí osobu s vlastným profilom na instagrame, ktorý sa tiež stane výhercom identickej ceny ako vyžrebovaný súťažiaci.

iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky.

ix. Každý súťažiaci zapojením do súťaže vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže tak, ako sú uvedené v tomto štatúte, vrátane podmienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Obdobné podmienky sa vzťahujú na osoby, ktoré boli do súťaže zapojené inou osobou. Súhlas podľa tohto bodu nie je súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa Nariadenia1.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

Prenosný reproduktor JBL CLIP 3 sivý (ďalej len „cena č. 1“),
Prenosný reproduktor JBL CLIP 3 tyrkysový (ďalej len „cena č. 2“).

(cena č. 1 a cena č. 2 ďalej spolu aj ako „ceny“)

ii. Hodnota ceny č. 1 je 59,- EUR (slovom: päťdesiateur).

iii. Hodnota ceny č. 2 je 59,- EUR (slovom: päťdesiateur).

iv. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

i. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 7.10.2019.

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

iii. Vyžrebovaní bude jeden výherca jeden výherca ceny č. 1 a výhercom ceny č. 2 sa stane osoba, ktorá bola označená v komentári vyžrebovanou osobou.

iv. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní elektronicky prostredníctvom Instagramu o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i. Spracúvanie osobných údajov je založené na zmluvnom vzťahu (predzmluvnom vzťahu) s osobou, ktorá sa zapojí do súťaže, prípadne ktorá je do súťaže zapojená inou osobou (zmluva v prospech tretej strany).
ii. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je zverejnenie osobných údajov na sociálnych sieťach, v súlade so štatútom súťaže a v súlade s podmienkami sociálnych sietí (Instagram). Osobné údaje budú zverejnené v rozsahu profilu výhercu.
iii. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať.
iv.
v. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
vi. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané výlučne v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu súťažiacich a vyžrebovanie výhercu.
vii. Osobné údaje výhercu budú ďalej spracúvané na účel plnenia zákonných povinností vyhlasovateľa súťaže v súvislosti so zabezpečovaním a vedením účtovníctva v súlade s osobitnými predpismi: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu. Plnenie daňových povinností je zákonnou povinnosťou vyhlasovateľa súťaže. Neposkytnutie osobných údajov na tento účel bude mať za následok nemožnosť odovzdať výhru.
viii. Osobné údaje výhercu budú ďalej spracúvané na účel zabezpečenia vybavenia žiadosti dotknutých osôb v súlade s Nariadením. Osobné údaje sa poskytnú dotknutej osobe. Poskytnutie osobných údajov nevyhnutných na vybavenie žiadosti dotknutej osoby je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti. Neposkytnutie potrebných osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby.
ix. Pri plnení úloh vo verejnom záujme spracúva vyhlasovateľ súťaže vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytované Ministerstvu vnútra SR, prípadne sprostredkovateľovi.
Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť vybaviť vašu požiadavku, viesť s vami komunikáciu a pod.
x. V prípade obhajovania právnych nárokov alebo uplatňovania súdnych právomocí môžu byť osobné údaje súťažiacich spracúvané aj na tento účel, ktorý je zlučiteľný z pôvodným účelom spracúvania (účasť v súťaži), v súlade s ustanovením čl. ž. ods. 4 Nariadenia.
xi. Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, vyhlasovateľ súťaže uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností vyhlasovateľa súťaže alebo vo verejnom záujme, dobu uchovávania vašich osobných údajov bližšie určujú osobitné predpisy, najmä: – archivačná povinnosť, podľa ktorej môžu niektoré informácie, dokumenty podliehať predarchívnej a archívnej starostlivosti; o tejto starostlivosti rozhoduje Ministerstvo vnútra SR; evidencie súvisiace s registratúrou sú uchovávané po dobu 10 rokov; účtovná povinnosť, podľa ktorej Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje pod dobu 10 rokov od vzniku účtovnej povinnosti; žiadosti dotknutých osôb a podklady slúžiace k ich vybaveniu sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti dotknutej osoby. Osobné údaje súťažiacich, korí neboli vyžrebovaní sú uchovávané po dobu 3 rokov od vyhlásenia súťaže.
xii. Vaše práva podľa Nariadenia:
a) Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
b) Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Ak zistíte, že informácie, ktoré o vás vyhlasovateľ súťaže spracúva sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to vyhlasovateľa súťaže, a žiadajte o opravu vašich údajov. Vyhlasovateľ súťaže následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.
c) Ak vyhlasovateľ súťaže o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).
d) Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak vyhlasovateľ súťaže už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, vyhlasovateľ súťaže obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.
e) Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie vašich osobných údajov, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže vyhlasovateľ súťaže pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
f) Máte právo získať a požiadať vyhlasovateľ súťaže o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.
g) Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
h) V prípade akýchkoľvek vašich otázok neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu Spoločnosti. Zodpovednú osobu Spoločnosti možno kontaktovať na: zodpovedna.osoba@algger.sk.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na instagramovom profile vyhlasovateľa súťaže.
iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená. – toto mame pravdepodobne financne podporene, cize sponzorovane.

V Bratislave dňa 20.9.2019

Vyhlasovateľ súťaže: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Skip to content