Search
Close this search box.

Národný štandard finančnej gramotnosti

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 447 z 2. júla 2008 schválila materiál Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií, ktorý predložil podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister školstva. Materiál bol spracovaný v súlade s čl. 5 Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky ako Národný štandard finančnej gramotnosti.

V roku 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) predložilo na rok 2013 na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti“ (ďalej len „Správa“). Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 661 z 13. novembra 2013 zobrala vláda Slovenskej republiky Správu na vedomie a uložila MŠVVŠ SR nasledovné úlohy:

Aktualizovaný NŠFG vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií.

Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31. marca 2014 pod číslom 2014-2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc prvým ročníkom.

Aktualizáciu štandardu na pracovných rokovaniach realizovala Medzirezortná expertná pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra BA, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Národného ústavu certifikovaných meraní, Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Národnej banky Slovenska, Slovenskej asociácie poisťovní, Slovenskej bankovej asociácie, spoločnosti Junior Achievment Slovensko, OVB Allfinanz Slovensko a.s., Nadácie pre deti Slovenska a Inštitútu bankového vzdelávania NBS.

Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť (ďalej len „Medzirezortná expertná skupina“) je poradným orgánom štátneho tajomníka I Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „štátny tajomník I“) pri plnení úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 25 zo 14. januára 2015 k Aktualizovanej správe o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti.

Po schválení aktualizovanej verzie NŠFG bude vypracovaná metodika na zapracovanie tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, pričom v metodikách budú rozpísané jednotlivé pojmy a vysvetlené budú na praktických príkladoch. Súčasťou metodiky bude aj slovník základných pojmov.

Pedagogickí zamestnanci zaradia jednotlivé témy štandardu do vzdelávania podľa potrieb žiakov a vzdelávacích podmienok školy. Pedagogickí zamestnanci môžu súčasne využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných a stredných škôl alebo kurzov finančnej gramotnosti v rámci finančného vzdelávania. 

Financial literacy je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, súčasný absolvent strednej školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných financií ako starší, finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto Národný štandard finančnej gramotnosti naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.

Všetky doteraz schválené a publikované materiály a informácie k finančnej gramotnosti nájdete na:

 

Skip to content