Vyhľadať
Close this search box.

Kritéria pre recenzentov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zostavuje register recenzentov, zverejnených na edičnom portáli MŠVVaŠ SR (www.edicnyportal.sk). Do zoznamu registra recenzentov sa vyberá na základe nasledovných kritérií:
 1. kvalifikácia recenzent musí:
  • mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru sminimálnou praxou 5 rokov (pri úzko špecializovaných odborných predmetoch možnosťvýnimky),
  • mať vedomosti vpríslušnej oblasti, ale aj vpríbuznej oblasti, odbornú kvalifikovanosť vdanom odbore,
  • vedieť spolupracovať sodborníkmi ziných predmetov, aby vedel nadväzovať vrozvíjaní medzipredmetových vzťahov;pri posudzovaní daného diela,
  • byť objektívny, nezávislý, nestranný a nezaujatý, aby mohol správne zhodnotiť aposúdiť dané dielo,
  • byť odborníkom so všestranným zameraním, mať prehľad onových trendoch nielen doma ale aj vzahraničí,
  • spĺňať publikačnú gramotnosť;
  recenzent nesmie byť:
  • autorom alebo spoluautorom učebnice, ktorú hodnotí,
  • vpracovno-právnom vzťahu k nakladateľstvu ani k autorovi učebnice,
  • zaujatý voči autorom recenzovanej učebnice a nakladateľstvu;
 2. celoživotné vzdelávanie recenzent musí:
  • priebežne absolvovať vhodné školenia na získanie nových vedomostí azručností,
  • byť neustále informovaný onajnovších poznatkoch vdanej oblasti, aby si mohol zvyšovať svoju kvalifikáciu,
  • zameriavať svoj profesionálny rast na zlepšovanie vedomostí a schopností v didaktickej oblasti;
 3. osobnostné predpoklady recenzent musí:
  • byť bezúhonný, komunikatívny,
  • presadzovať princípy kritického myslenia a zvládať stresovú záťaž,
  • mať asertívne vystupovanie a celkovo sa správať na vysokej profesionálnej aetickej úrovni;
 4. požadované doklady
  • doklad ovzdelaní,
  • súhlas dotknutej osoby;
Skip to content